Przejdź do treści
  Przejdź dalej, aby uzyskać proponowane wyniki
  Podstawy Airbnb

  Dodatkowe Warunki Świadczenia Usług dla programu Przyjaznych Budynków Airbnb

  Data: 16 grudnia 2015 r.

  Korzystanie z witryny, aplikacji i usług Airbnb w celu opublikowania oferty w budynku uczestniczącym w programie beta Budynki Przyjazne Airbnb (opisanym poniżej) zależy od akceptacji dodatkowych warunków świadczenia usług („Warunków Świadczenia Usługi Budynki Przyjazne Airbnb”), które zmieniają Warunki Świadczenia Usług i zaczynają obowiązywać w momencie opublikowania oferty w budynku uczestniczącym na naszej stronie internetowej, w aplikacji lub usługach. This Airbnb Friendly Buildings aTOS amends the TOS as set forth below. You are contracting with the same Airbnb entities indicated in the TOS. Terminy niewyjaśnione w niniejszym dokumencie zostały już zdefiniowane w Warunkach Świadczenia Usług.

  Czym jest program beta Budynki Przyjazne Airbnb?

  Budynki Przyjazne Airbnb to nowy program beta, dzięki któremu wybrani właściciele udostępniają domy gotowe na wynajem Kwalifikującym się najemcom, którzy chcą przyjmować gości na Airbnb. To oznacza, że właściciel Twojego budynku będzie z Tobą współpracować i pomoże Ci wynajmować ofertę na Airbnb, pod warunkiem że zgodzisz się na jego warunki (np. przepisy administracyjne i warunki określone w dodatku do umowy najmu dotyczącym podnajmowania nieruchomości), będziesz się dzielić przychodami (zgodnie z poniższym opisem) i zaakceptujesz Warunki świadczenia usługi Budynki Przyjazne Airbnb.

  Najważniejsze pojęcia

  Sekcja „Najważniejsze pojęcia” Warunków świadczenia usługi została poprawiona w następujący sposób:

  „Kwalifikujący się najemca” oznacza najemcę, który akceptuje przepisy administracyjne właściciela, warunki określone w załączniku do umowy najmu dotyczącym podnajmowania nieruchomości oraz Warunki świadczenia usługi Budynki Przyjazne Airbnb, przestrzega zasad określonych w wymienionych dokumentach i dzieli się zyskami z właścicielem.

  „Właściciel” oznacza właściciela wynajmowanego miejsca zakwaterowania i/lub jego przedstawiciela (np. firmy zarządzającej nieruchomościami), który ma prawo podejmować działania w imieniu właściciela miejsca zakwaterowania.

  „Budynek uczestniczący” to budynek biorący udział w programie Budynki Przyjazne Airbnb, zgłoszony przez właściciela, który stworzył w nim miejsca zakwaterowania odpowiednie do wynajmowania gościom Airbnb przez Kwalifikujących się najemców.

  „Oferta uczestnicząca” oznacza ofertę w Budynku uczestniczącym zgłoszoną do programu Budynki Przyjazne Airbnb przez najemcę, który wyraża zgodę na uczestnictwo w programie.

  „Oferta nieuczestnicząca” oznacza ofertę w Budynku uczestniczącym, której nie chcesz zgłaszać do programu Budynki Przyjazne Airbnb, odmawiając uczestnictwa.

  „Udział w przychodach” oznacza procent Opłaty za pobyt ustalony przez Ciebie i właściciela wynajmowanego budynku, który będziesz mu oddawać w zamian za współpracę w ramach programu.

  Kwalifikacja

  Program Budynki Przyjazne Airbnb znajduje się obecnie w fazie testowej i jest dostępny tylko dla wybranych Kwalifikujących się najemców w Budynkach biorących udział w programie w wybranych miastach.

  Przepisy administracyjne

  Zgadzasz się na Przepisy administracyjne Właściciela i zobowiązujesz dbać o to, by Twoi goście również ich przestrzegali.

  Udział Właściciela w przychodach

  Wyrażając zgodę na udział w programie Budynki Przyjazne Airbnb, akceptujesz kwotę udziału w przychodach Właściciela Twojego budynku, wymienioną podczas przystępowania do programu Budynki Przyjazne Airbnb. By agreeing to participate in Airbnb Friendly Buildings, you instruct Airbnb to transfer to your Landlord the Revenue Share for each of your future payouts for bookings in a Participating Listing. Jeśli na przykład zgadzasz się na zaproponowane przez Właściciela 10% Udziału w przychodach, upoważniasz Airbnb do przekazywania bezpośrednio Właścicielowi 10% Opłaty za pobyt uiszczonej przez Gościa. Twoja wypłata to pozostałe 90% Opłaty za pobyt (po odliczeniu Opłaty od gospodarzy i podatków od tej opłaty – np. podatku VAT w Europie).

  Kiedy Gospodarz i Właściciel zawierają lub akceptują umowę dotyczącą Udziału w przychodach w ramach programu Budynki Przyjazne Airbnb, umowa zostaje zawarta tylko między nimi, a Airbnb nie jest jej stroną. Gospodarze zgadzają się jednak, że Airbnb będzie ich pośrednikiem ds. pobierania płatności, jak opisano w Warunkach Świadczenia Usług, a ponadto, w ograniczonym zakresie, będzie przekazywać w Twoim imieniu Udział w przychodach Właścicielowi.

  Udostępnianie Właścicielowi informacji o Twoich działaniach gospodarza

  Przyszłe działania

  Zgadzając się na udział w programie Budynki Przyjazne Airbnb, upoważniasz Airbnb do ujawnienia Właścicielowi informacji o swoich działaniach jako gospodarza Oferty uczestniczącej. For example, starting on the date when you enroll in the Airbnb Friendly Buildings program, your Landlord can receive basic information about your activities as a Host in a Participating Listing, such as your name, information about your Participating Listing, when you host, and how much you earn. Te informacje pomogą Właścicielowi zrozumieć działanie programu i zapoznać się z zasadami określania jego Udziału w przychodach.

  Wcześniejsze działania

  Nie udostępnimy Właścicielowi informacji dotyczących Twojej działalności jako gospodarza przed zaangażowanie się w program Budynki Przyjazne Airbnb umożliwiających identyfikację („wcześniejsze działania gospodarza”). Jeśli Właściciel chce uzyskać informacje na temat Twojej wcześniejszej działalności gospodarza na Airbnb, musi zapytać Cię o to bezpośrednio, wysłać do nas wezwanie sądowe lub rozpocząć inny proces prawny zgodny z naszą polityką prywatności.

  Oferty nieuczestniczące

  Jeśli nie akceptujesz warunków programu Budynki Przyjazne Airbnb, zachęcamy do rozmowy z Właścicielem i podjęcia próby zawarcia z nim umowy przed opublikowaniem oferty lub jej dalszego publikowania w Budynku uczestniczącym. Your Landlord has taken the position that you would be violating your lease if you persist in listing in a Participating Building without agreeing to these Airbnb Friendly Buildings aTOS and the Airbnb Friendly Buildings program terms. Jeśli opublikujesz ofertę, naruszając warunki umowy najmu, złamiesz także naszeWarunki Świadczenia Usług.

  Jeśli zdecydujesz się na opublikowanie (lub dalszą publikację) oferty bez wcześniejszej akceptacji Warunków Świadczenia Usługi Budynki Przyjazne Airbnb i warunków programu Budynki Przyjazne Airbnb, zrobisz to na własne ryzyko. Zgodnie z naszą polityką prywatności nie udostępnimy Właścicielowi informacji dotyczących Twojej działalności w Ofertach nieuczestniczących w programie Budynki Przyjazne Airbnb umożliwiających identyfikację. Właściciel może jednak zwrócić się do nas z prośbą o informacje na temat Ofert nieuczestniczących.

  Brak poparcia

  Mamy nadzieję, że program Budynki Przyjazne Airbnb okaże się korzystny zarówno dla Gospodarzy, jak i Właścicieli, ale nie wyrażamy poparcia dla żadnych ustaleń dotyczących Gospodarzy, Właścicieli, Budynków ani Udziału w przychodach. We can’t guarantee or control that Airbnb Friendly Buildings program will meet your needs or that your Landlord will choose to keep the Participating Building in the program, will allow or continue to allow you to participate in the program in the future. Decyzja o opublikowaniu oferty mieszczącej się w Budynku uczestniczącym lub uczestnictwie w programie Budynki Przyjazne Airbnb należy do Ciebie. Podejmujesz ją na swoje własne ryzyko.

  Klauzule

  DECYZJĘ O PRZYSTĄPIENIU DO PROGRAMU BUDYNKI PRZYJAZNE AIRBNB PODEJMUJESZ NA WŁASNE RYZYKO. AIRBNB FRIENDLY BUILDINGS IS A BETA PROGRAM PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED. WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, AIRBNB EXPLICITLY DISCLAIMS ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, QUIET ENJOYMENT OR NON-INFRINGEMENT, AND ANY WARRANTIES ARISING OUT OF COURSE OF DEALING OR USAGE OF TRADE. AIRBNB NIE GWARANTUJE, ŻE BUDYNKI PRZYJAZNE AIRBNB, W TYM OFERTY I WSZELKIE OPUBLIKOWANE MIEJSCA ZAKWATEROWANIA, BĘDĄ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA WŁAŚCICIELA TWOJEGO BUDYNKU LUB BĘDĄ DOSTĘPNE NIEPRZERWANIE, NA BEZPIECZNYCH ZASADACH I BEZ ŻADNYCH UCHYBIEŃ.

  CHOCIAŻ WŁAŚCICIELE BIORĄCY UDZIAŁ W PROGRAMIE BUDYNKI PRZYJAZNE AIRBNB ZGODZILI SIĘ NIE EKSMITOWAĆ KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ NAJEMCÓW TYLKO ZE WZGLĘDU NA ICH DZIAŁALNOŚĆ JAKO GOSPODARZY OFERT UCZESTNICZĄCYCH, ZACHOWUJĄ TAKIE PRAWO, JEŚLI DZIAŁALNOŚĆ NAJEMCY JAKO GOSPODARZA AIRBNB STWARZA ZAGROŻENIE, ZAKŁÓCA SPOKÓJ LUB JEŚLI NAJEMCA NIE PRZESTRZEGA OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ADMINISTRACYJNYCH BĄDŹ POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH W ZAŁĄCZNIKU DO UMOWY NAJMU. AIRBNB NIE MOŻE ZAGWARANTOWAĆ I NIE GWARANTUJE, ŻE WŁAŚCICIEL TWOJEGO BUDYNKU CIĘ NIE EKSMITUJE.

  ŻADNE PORADY ANI INFORMACJE W POSTACI USTNEJ LUB PISEMNEJ UZYSKANE OD AIRBNB, WŁAŚCICIELA LUB ZA POŚREDNICTWEM PROGRAMU BUDYNKI PRZYJAZNE AIRBNB NIE STANOWIĄ GWARANCJI, O ILE NIE ZOSTAŁA WYRAŹNIE ZAZNACZONA W NINIEJSZYM DOKUMENCIE.

  PONOSISZ WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZYSTKIE PRZEPROWADZONE ROZMOWY I INTERAKCJE Z WŁAŚCICIELEM I INNYMI OSOBAMI, Z KTÓRYMI SIĘ KOMUNIKUJESZ LUB MASZ KONTAKT W JAKIEJKOLWIEK FORMIE W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z PROGRAMU BUDYNKI PRZYJAZNE AIRBNB, WŁĄCZAJĄC INNYCH GOSPODARZY, SĄSIADÓW, OBSŁUGĘ BUDYNKU I GOŚCI. YOU UNDERSTAND THAT AIRBNB DOES NOT MAKE ANY ATTEMPT TO VERIFY THE STATEMENTS OF YOUR LANDLORD OR TO REVIEW OR VISIT ANY ACCOMMODATIONS OR PARTICIPATING BUILDINGS. AIRBNB MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES AS TO THE CONDUCT OF YOUR LANDLORD AND USERS OF THE AIRBNB FRIENDLY BUILDINGS PROGRAM OR THEIR COMPATIBILITY WITH ANY CURRENT OR FUTURE USERS OF THE AIRBNB FRIENDLY BUILDINGS PROGRAM. YOU AGREE TO TAKE REASONABLE PRECAUTIONS IN ALL COMMUNICATIONS AND INTERACTIONS WITH YOUR LANDLORD, NEIGHBORS, AND OTHER USERS OF THE AIRBNB FRIENDLY BUILDINGS PROGRAM AND WITH OTHER PERSONS WITH WHOM YOU COMMUNICATE OR INTERACT AS A RESULT OF YOUR USE OF THE AIRBNB FRIENDLY BUILDINGS PROGRAM, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LANDLORDS, GUESTS AND HOSTS, PARTICULARLY IF YOU DECIDE TO MEET OFFLINE OR IN PERSON REGARDLESS OF WHETHER SUCH MEETINGS ARE ORGANIZED BY AIRBNB. NIEZALEŻNIE OD WYZNACZENIA AIRBNB JAKO POŚREDNIKA GOSPODARZA, KTÓRY POBIERA USTALONĄ CZĘŚĆ OPŁATY, AIRBNB ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DZIAŁANIA I ZANIEDBANIA ZE STRONY WŁAŚCICIELA, GOŚCIA LUB OSOBY TRZECIEJ.

  Ograniczenia odpowiedzialności

  AKCEPTUJESZ FAKT, ŻE W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, PONOSISZ CAŁKOWITE RYZYKO ZWIĄZANE Z TWOIM UDZIAŁEM W PROGRAMIE BUDYNKI PRZYJAZNE AIRBNB, KORZYSTANIEM, NIEKORZYSTANIEM BĄDŹ NIEMOŻNOŚCIĄ SKORZYSTANIA Z TEGO PROGRAMU.

  W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO AIRBNB NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, NASTĘPCZE, ANI ODSZKODOWANIA RETORSYJNE, W TYM: UTRACONE ZYSKI, UTRACONE DANE LUB WARTOŚCI, PRZERWANIE ŚWIADCZENIA USŁUG, ZNISZCZENIE KOMPUTERA ALBO URZĄDZENIA MOBILNEGO, AWARIĘ SYSTEMU, KOSZTY PRODUKTÓW I USŁUG ZASTĘPCZYCH, KOSZTY I SZKODY ZWIĄZANE Z EKSMISJĄ, SZKODY OSOBOWE I USZKODZENIA CIAŁA, PROBLEMY EMOCJONALNE WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW ALBO KORZYSTANIA, NIEKORZYSTANIA BĄDŹ NIEMOŻNOŚCI SKORZYSTANIA Z PROGRAMU BUDYNKI PRZYJAZNE AIRBNB, ROZMOWY, INTERAKCJE, POSTĘPOWANIA LUB SPOTKANIA SPORNE Z WŁAŚCICIELEM BUDYNKU, KTÓRE DOTYCZĄ KORZYSTANIA, NIEKORZYSTANIA BĄDŹ NIEMOŻNOŚCI SKORZYSTANIA Z PROGRAMU BUDYNKI PRZYJAZNE AIRBNB, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY DOTYCZĄ GWARANCJI, UMOWY, DELIKTU (Z UWZGLĘDNIENIEM ZANIEDBANIA), ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKT, CZY INNEGO ZAGADNIENIA PRAWNEGO, I NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY AIRBNB ZOSTAŁO POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKIEJ SZKODY, NAWET JEŚLI OGRANICZONY ŚRODEK NAPRAWCZY ZGODNY Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI NIE SPEŁNIŁ SWOJEGO PODSTAWOWEGO CELU.

  Odszkodowania

  Zgadzasz się zabezpieczyć Airbnb, firmy zależne, powiązane, członków zarządu, pośredników, innych partnerów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami, podstawami powództwa, długami, zobowiązaniami, w tym uzasadnionymi honorariami prawników, ze strony osób trzecich wynikającymi z niewłaściwej interpretacji lub naruszenia Warunków świadczenia usług, niniejszych Warunków świadczenia usługi Budynki Przyjazne Airbnb, Warunków świadczenia usług lub umów z osobami trzecimi, w tym z Właścicielem; bądź złamaniem Warunków świadczenia usług, Warunków świadczenia usługi Budynki Przyjazne Airbnb lub pogwałceniem jakichkolwiek praw innej osoby lub jednostki.

  Wprowadzanie zmian

  Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych Warunkach świadczenia usługi Budynki Przyjazne Airbnb według własnego uznania w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia. If we modify this Airbnb Friendly Buildings aTOS, we may give you notice by either posting the modification on the Site or via the Application, or otherwise provide you with written notice of the modification. We will also update the date at the top of this Airbnb Friendly Buildings aTOS. By continuing to access or use the Site, Application or Services after we have posted or otherwise notified you of a modification to this Airbnb Friendly Buildings aTOS, you are indicating that you agree to be bound by the modified Airbnb Friendly Buildings aTOS. Jeśli nie akceptujesz nowych Warunków Świadczenia Usługi Budynki Przyjazne Airbnb, Twoją jedyną opcją jest zaprzestanie korzystania z programu Budynki Przyjazne Airbnb.

  Ogólne

  1. This Airbnb Friendly Buildings aTOS embodies the entire agreement between you and Airbnb with respect to the subject matter of this Airbnb Friendly Buildings aTOS. W przypadku niespójności między Warunkami Świadczenia Usług i niniejszymi Warunkami Świadczenia Usługi Budynki Przyjazne Airbnb, należy postępować zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków Świadczenia Usługi Budynki Przyjazne Airbnb w zakresie, w jakim odnoszą się do programu Budynki Przyjazne Airbnb.

  2. Except as specifically modified and amended herein, all of the terms, conditions, provisions, requirements and specifications contained in the TOS remain in full force and effect. O ile w niniejszym dokumencie wyraźnie nie postanowiono inaczej, działania stron, ani realizacja niniejszych Warunków Świadczenia Usługi Budynki Przyjazne Airbnb w żaden sposób nie mają na celu naruszać Warunków Świadczenia Usług. Celem niniejszych Warunków Świadczenia Usługi Budynki Przyjazne Airbnb jest po prostu uzupełnienie i ratyfikacja Warunków Świadczenia Usług, wraz ze zmianami i ratyfikacją, oraz potwierdzenie ich obowiązywania.

  3. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków Świadczenia Usługi Budynki Przyjazne Airbnb lub któregokolwiek dokumentu włączonego przez odniesienie zostanie uznane przez sąd właściwej jurysdykcji za nieważne, Strony zgadzają się, że sąd powinien dołożyć starań, aby nadać moc intencjom Stron odzwierciedlonym w postanowieniu i innych postanowieniach Warunków Świadczenia Usług, Warunków Świadczenia Usługi Budynki Przyjazne Airbnb lub jakimkolwiek dokumencie włączonym przez odniesienie. Postanowienia zawarte w wymienionych dokumentach nie przestają obowiązywać.

  4. If you are a resident of the U.S.A., the TOS, which applies to your rights and obligations under this Airbnb Friendly Buildings aTOS, shall be interpreted in accordance with the laws of the State of California and the United States of America, without regard to conflict of law principles. You and Airbnb agree to submit to the exclusive jurisdiction of a court located in the City and County of San Francisco or the United States District Court for the Northern District of California for any actions for which the Parties retain the right to seek injunctive or equitable relief as set forth in the section labeled Dispute Resolution in the TOS. If you reside outside the U.S.A., the TOS and this Airbnb Friendly Buildings aTOS shall be interpreted in accordance with Irish law. You and Airbnb agree to submit to the non-exclusive jurisdiction of Irish courts for resolving any dispute between the parties. Jeśli Airbnb chce wyegzekwować swoje prawa wobec użytkownika, może to zrobić w sądach irlandzkich lub sądach jurysdykcji zamieszkania użytkownika.

  Czy uzyskana pomoc była wystarczająca?
  Nie ma tu tego, czego potrzebujesz?
  Wybierz rolę, aby uzyskać odpowiednią pomoc.