PODSUMOWANIE INFORMACJI O UBEZPIECZENIU

Ubezpieczenie dla Gospodarzy w Japonii

Co to jest Ubezpieczenie dla Gospodarzy w Japonii?

Ubezpieczenie dla Gospodarzy w Japonii zapewnia ochronę w przypadkach, kiedy Gospodarz* ponosi odpowiedzialność lub wydatki w związku z uszczerbkiem na zdrowiu lub uszkodzeniem mienia osób podczas ich pobytu za pośrednictwem platformy Airbnb, a także w przypadkach, kiedy Gospodarz ponosi straty związane z uszkodzeniem jego mienia przez Gości* podczas ich pobytu. W przypadkach gdy mienie Gospodarza zostanie uszkodzone podczas pobytu Gości, ubezpieczenie będzie miało zastosowanie, jeśli Gospodarz i Gość nie rozwiążą sporu między sobą i Gospodarz poprosi o pomoc Airbnb.

Ubezpieczenie dla Gospodarzy w Japonii to program ochrony realizowany przez firmę Sompo Japan Insurance Inc.

Udział w tym programie jest bezpłatny.

Więcej szczegółowych informacji na temat zakresu ubezpieczenia znajdziesz w poniższych materiałach.

Okres ubezpieczenia

Bieżący okres ubezpieczenia trwa od 31 lipca 2022 roku do 31 lipca 2023 roku.

Zakres i warunki

Zakres i warunki ubiegania się o Ubezpieczenie dla Gospodarzy w Japonii

Odszkodowanie za szkody w mieniu należącym do Gospodarza
Zgodnie z obowiązującymi zasadami, warunkami i wyłączeniami odszkodowanie z Ubezpieczenia dla Gospodarzy w Japonii zostanie wypłacone za zniszczenia w Miejscu na pobyt* i mieniu osobistym, które należy do Gospodarza*, powstałe w związku z pobytem Gościa*. Ochrona ubezpieczeniowa w przypadku uszkodzeń w Miejscu na pobyt podnajmowanym lub zarządzanym przez Gospodarza może zostać rozszerzona w ramach dodatkowego ubezpieczenia opisanego poniżej.

Odszkodowanie w ramach odpowiedzialności cywilnej gospodarza za uszczerbek na zdrowiu lub szkodę majątkową
Ubezpieczenie dla Gospodarzy w Japonii obejmuje również odpowiedzialność gospodarzy za szkody poniesione przez Gościa lub inne osoby podczas pobytu Gościa w Miejscu na pobyt zarezerwowanym na platformie Airbnb i związane z Działalnością prowadzoną przez Gospodarza*.

Odszkodowanie za wydatki poniesione przez Gospodarza w związku z obowiązkową płatnością na rzecz innych osób w celu rozwiązania problemów związanych z uszczerbkiem na zdrowiu lub szkodą majątkową
W przypadku gdy Gospodarz ponosi wydatki w związku z obowiązkową płatnością na rzecz Gości lub innych osób w celu rozwiązania problemów związanych z uszczerbkiem na zdrowiu lub szkodą majątkową, istnieje możliwość pokrycia tych wydatków w ramach Programu Ubezpieczenia dla Gospodarzy w Japonii. Szkoda musi mieć bezpośredni związek z Działalnością prowadzoną przez Gospodarza i wystąpić podczas pobytu Gościa w Miejscu na pobyt zarezerwowanym na platformie Airbnb. Każdy zakres ochrony opisany powyżej podlega obowiązującym zasadom, warunkom i wyłączeniom określonym w Programie Ubezpieczenia dla Gospodarzy w Japonii.

 1. Miejsce na pobyt objęte ubezpieczeniem

Ubezpieczenie dla Gospodarzy w Japonii obejmuje Miejsca na pobyt oferowane na wynajem dla Gości, które Gospodarz ma, których używa lub którymi zarządza w ramach prowadzonej Działalności.

(*) Miejsce na pobyt to nieruchomość zatwierdzona na podstawie ustawy o działalności biznesowej hoteli, która ma certyfikat wydany zgodnie z ustawą o krajowych specjalnych strefach o znaczeniu strategicznym, zgłoszona zgodnie z japońską ustawą o prywatnej działalności kwaterunkowej, lub inny obiekt, w którym jest prowadzona działalność o podobnym charakterze. Muszą też zostać spełnione następujące warunki:

 • Nieruchomość jest własnością Gospodarza lub jest przez niego wynajmowana, lub powierzono mu ją do zarządzania.
 • Oferta wynajmu nieruchomości jest opublikowana na stronie Airbnb.
 • Nieruchomość może zarezerwować i użytkować osoba, która zaakceptowała warunki korzystania z Airbnb i która korzysta ze strony internetowej Airbnb. Miejscem na pobyt może być też mobilny dom, autobus, przyczepa kempingowa, domek na drzewie oraz inne unieruchomione pojazdy wykorzystywane w charakterze obiektu mieszkalnego. W tej grupie znajdują się również łodzie i jednostki pływające przeznaczone do zamieszkania.
  1. Gospodarz

  (*) Gospodarz to osoba prowadząca Działalność polegającą na wynajmowaniu domu, która udostępnia Miejsca na pobyt i posiada licencję lub inne zezwolenie na prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  1. Gość

  (*) Gość to osoba korzystająca z usług wynajmu nieruchomości w ramach Działalności prowadzonej przez Gospodarza, w tym każda osoba zaproszona przez użytkownika rezerwującego ofertę oraz inne osoby, które również korzystają z danej usługi wynajmu nieruchomości.

  (*) Usługa wynajmu nieruchomości w ramach Działalności prowadzonej przez Gospodarza oznacza działalność hotelową określoną w ustawie o działalności biznesowej hoteli (nr 138 z 1948 r.), działalność określoną w ustawie o krajowych specjalnych strefach o znaczeniu strategicznym (nr 107 z 2013 r.), działalność związaną z wynajmem określoną w ustawie o prywatnej działalności kwaterunkowej (nr 65 z 2017 r.) lub inną działalność związaną z zakwaterowaniem, a także wszelkie czynności wykonywane w wynajmowanej nieruchomości i poza nią wynikające z prowadzenia wyżej wymienionych typów działalności.

  Ochrona ubezpieczeniowa

  Górny limit odszkodowania w trakcie trwania ubezpieczenia wynosi 1 milion JPY na każde roszczenie (obowiązują wyjątki).

  Wyłączenia dotyczące zakresu ubezpieczenia

  Co nie jest objęte Ubezpieczeniem dla Gospodarzy w Japonii (klauzule dotyczące odszkodowania w przypadku uszkodzenia mienia należącego do Gospodarza)

  Elementy niebędące częścią miejsca zakwaterowania:

  – Pieniądze, metale szlachetne w postaci kruszcu i papiery wartościowe. – Ziemia, woda lub inne substancje znajdujące się na ziemi inne niż konstrukcje naziemne związane z ogrodnictwem i projektowaniem krajobrazu, drogi i chodniki, ale nie to, co znajduje się pod ziemią, na której stoi dana nieruchomość, ani woda znajdująca się w zamkniętym zbiorniku, system rurociągów ani żaden inny sprzęt wykorzystujący wodę. – Zwierzęta, w tym m.in. zwierzęta hodowlane i domowe. – Drzewa i rośliny uprawne. – Jednostki pływające, samoloty, statki kosmiczne i satelity. Nie dotyczy to jednak jednostek pływających, które nie są używane do transportu i służą jako Miejsce na pobyt. – Pojazdy. Nie dotyczy to jednak pojazdów, które nie są używane do transportu i służą jako Miejsce na pobyt. – Kopalnie podziemne i szyby kopalniane oraz wszelkie nieruchomości znajdujące się w tych kopalniach i szybach kopalnianych. – Zapory, groble i wały przeciwpowodziowe. – Nieruchomości mobilne. – Linie przesyłowe i dystrybucyjne oddalone o co najmniej 305 metrów od Miejsca na pobyt.

  Najczęstsze przypadki, w których odszkodowanie nie jest wypłacane:

  – Wojna, użycie siły przez inne państwo, rewolucja, zamach stanu, wojna domowa, rebelia zbrojna lub inne podobne zdarzenia lub zamieszki. – Zniszczenia spowodowane promieniowaniem lub wybuchem albo inne uszkodzenia spowodowane reakcją nuklearną lub skażeniem paliwami bądź materiałami promieniotwórczymi, materiałami radioaktywnymi, radioizotopami lub substancjami skażonymi przez takie materiały albo zdarzenia związane z takimi zniszczeniami, wyłączając zdarzenia wywołania reakcji łańcuchowej lub skażenia materiałami promieniotwórczymi bądź radioizotopami do celów medycznych, naukowych lub przemysłowych. – Działania terrorystyczne. – Odpowiedzialność wynikająca z niewłaściwego użycia trujących środków chemicznych lub biologicznych bądź z wysuwania gróźb użycia takich środków. – Szkody w Miejscu na pobyt zarezerwowanym na Airbnb wyrządzone przed pobytem Gościa lub po jego zakończeniu. – Szkody wyrządzone z winy umyślnej gospodarza lub z powodu jego rażącego zaniedbania. – I tak dalej.

  Najczęstsze przypadki, w których odszkodowanie nie jest wypłacane (klauzule dotyczące odszkodowania za odpowiedzialność i wydatki poniesione przez Gospodarza)

  – Wojna, użycie siły przez inne państwo, rewolucja, zamach stanu, wojna domowa, rebelia zbrojna lub inne podobne zdarzenia lub zamieszki. – Zniszczenia spowodowane promieniowaniem lub wybuchem albo inne uszkodzenia spowodowane reakcją nuklearną lub skażeniem paliwami bądź materiałami promieniotwórczymi, materiałami radioaktywnymi, radioizotopami lub substancjami skażonymi przez takie materiały albo zdarzenia związane z takimi zniszczeniami, wyłączając zdarzenia wywołania reakcji łańcuchowej lub skażenia materiałami promieniotwórczymi bądź radioizotopami do celów medycznych, naukowych lub przemysłowych. – Szkody wyrządzone z winy umyślnej Gospodarza. – Wydatki lub odpowiedzialność względem krewnych mieszkających z Gospodarzem, z wyjątkiem przypadków kiedy Gospodarz ponosi obowiązkowe wydatki lub odpowiedzialność względem tych krewnych za szkody w Miejscu na pobyt, które wynajmuje lub którym zarządza. – Wydatki lub odpowiedzialność Gospodarza względem pracowników w przypadku zdarzenia w pracy dla Gospodarza, które doprowadziło pracownika do fizycznej niepełnosprawności. – W przypadkach, gdy Gospodarz i Gość zawierają specjalną umowę dotyczącą odszkodowania, odpowiedzialność jest określana zgodnie z tą umową. – Wydatki lub odpowiedzialność za wypadki spowodowane emisją zanieczyszczeń lub ścieków. – Wydatki lub odpowiedzialność za wypadki wynikające z pracy świadczonej przez prawników, prawników zarejestrowanych za granicą, certyfikowanych księgowych, doradców podatkowych, architektów, projektantów, nadzorców budowlanych, skrybów sądowych, skrybów administracyjnych, weterynarzy lub inne osoby wykonujące podobne zawody. – Wydatki lub odpowiedzialność za wypadki wynikające z posiadania i używania samolotów, samochodów, statków lub innych pojazdów oraz zarządzania nimi poza Miejscem na pobyt, wyłączając wszelkie szkody spowodowane używaniem samochodu, statku lub innego pojazdu oraz zarządzaniem nimi poza miejscem zakwaterowania, o ile taki pojazd jest nieruchomością będącą Miejscem na pobyt. – Wydatki lub odpowiedzialność za wypadki wynikające z prac budowlanych prowadzonych w Miejscu na pobyt wynajmowanym lub zarządzanym przez Gospodarza, takich jak remonty, nadbudowy i rozbiórki, wyłączając sytuacje, w których gospodarz przeprowadza takie prace własnoręcznie. – Wydatki lub odpowiedzialność za wypadki wynikające ze zniszczenia Miejsca na pobyt wynajmowanego lub zarządzanego przez Gospodarza w związku z trzęsieniem ziemi, wybuchem wulkanu, powodzią, tsunami lub innym zjawiskiem naturalnym, z wyjątkiem szkód spowodowanych przez ogień. – I tak dalej.

  Roszczenia ubezpieczeniowe

  Powiadomienie o zdarzeniu

  Jeśli Gospodarz dowie się o uszczerbku na zdrowiu Gościa lub osoby trzeciej albo o uszkodzeniu mienia Gościa lub osoby trzeciej, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Airbnb, ponieważ w takich sytuacjach ubezpieczenie może mieć zastosowanie. Jeśli Gospodarz dowie się o uszkodzeniu mienia, które posiada, również powinien powiadomić o tym Airbnb, o ile Gospodarz i jego Gość nie mogą rozstrzygnąć sprawy polubownie. Z Airbnb Gospodarz powinien skontaktować się w ciągu 72 godzin od chwili zwrócenia się w danej sprawie do Gościa, ponieważ w takiej sytuacji ubezpieczenie może mieć zastosowanie.

  Prośba o dostarczenie polisy ubezpieczeniowej

  Podsumowanie programu Ubezpieczenia dla Gospodarzy w Japonii nie zawiera wszystkich zasad, warunków, ograniczeń i wyłączeń tej polisy. Aby je uzyskać, skontaktuj się z firmą Aon Japan Ltd. W treści prośby podaj dane swojego konta Airbnb.

  Firma ubezpieczeniowa

  Sompo Japan Insurance Inc.