Sugestie pojawią się po wpisaniu danych wyszukiwania. Do przeglądania użyj strzałek w górę i w dół. Naciśnij Enter, aby wybrać. Jeśli wybierasz frazę, zostanie ona przesłana do wyszukiwania. Jeśli sugestia jest linkiem, przeglądarka przejdzie do tej strony.
Warunki prawne

Warunki programu ochrony gospodarzy od szkód majątkowych

Uwaga: niniejsze Warunki programu ochrony gospodarzy od szkód majątkowych zawierają klauzulę arbitrażową i zrzeczenie się roszczeń zbiorowych. Zapisy te dotyczą wszystkich członków społeczności Airbnb. Jeśli mieszkasz na terenie Stanów Zjednoczonych, zapis ten ma zastosowanie do wszystkich sporów z Airbnb. Jeśli mieszkasz poza Stanami Zjednoczonymi, zapis ten ma zastosowanie do wszelkich działań, które podejmujesz przeciwko Airbnb w Stanach Zjednoczonych. Zapis ten reguluje sposób rozwiązywania sporów z Airbnb. Akceptując niniejsze Warunki programu ochrony gospodarzy od szkód majątkowych, wyrażasz zgodę na zawarcie niniejszej klauzuli arbitrażowej i zrzeczenie się roszczeń zbiorowych. Zapoznaj się uważnie z tymi zapisami.

Dokładnie przeczytaj niniejsze Warunki programu ochrony gospodarzy od szkód majątkowych, ponieważ zawierają one ważne informacje na temat Twoich praw, środków prawnych i obowiązków. Zgoda na zawarcie i przestrzeganie niniejszych Warunków programu następuje poprzez publikację Oferty lub inne korzystanie z konta Gospodarza na Platformie Airbnb.

Program ochrony gospodarzy od szkód majątkowych (zgodnie z poniższą definicją) nie obejmuje Gospodarzy, którzy oferują Miejsca zakwaterowania w Japonii. W takich przypadkach zastosowanie będzie mieć Program Ubezpieczenia Gospodarzy w Japonii. Przeczytaj więcej o ochronie w ramach Programu Ubezpieczenia Gospodarzy w Japonii. W przypadku gospodarzy, którzy oferowali pobyty w Chinach, obowiązuje Program Ubezpieczenia Gospodarzy Nieruchomości w Chinach.

W przypadku gospodarzy, którzy oferują Miejsca zakwaterowania w stanie Waszyngton, wszystkie kwoty płatne przez Airbnb zgodnie z niniejszymi Warunkami programu ochrony gospodarzy od szkód majątkowych są zabezpieczone polisą ubezpieczeniową wykupioną przez Airbnb. Zgodnie z warunkami tej polisy tacy gospodarze są odbiorcami odszkodowania. Airbnb poleciło odpowiedniej firmie ubezpieczeniowej wykonanie na rzecz właściwych gospodarzy bezpośredniej płatności w kwotach należnych tym gospodarzom od Airbnb, zgodnie z niniejszymi Warunkami programu ochrony gospodarzy od szkód majątkowych. Niniejsza umowa ubezpieczeniowa nie zmienia zobowiązań umownych żadnego gospodarza wynikających z niniejszych Warunków programu ochrony gospodarzy od szkód majątkowych, Warunków świadczenia usług Airbnb lub Warunków świadczenia usług Airbnb w zakresie płatności.

Program ochrony gospodarzy od szkód majątkowych (zgodnie z poniższą definicją) nie obejmuje również hoteli i innych podobnych kategorii miejsc na pobyt (które Airbnb może okresowo określać), Gospodarzy, którzy oferują Atrakcje lub Wyprawy na Platformie Airbnb, ani Gospodarzy, którzy zawierają umowy z Airbnb Travel LLC w celu zapewnienia Miejsc zakwaterowania.

Ostatnia aktualizacja: 31 lipca 2023 roku

Gospodarze mogą korzystać z programu ochrony gospodarzy od szkód („Program ochrony gospodarzy od szkód majątkowych”), który podlega wyłączeniom, ograniczeniom i innym warunkom określonym poniżej i okresowo zmienianym („Warunki programu ochrony gospodarzy od szkód majątkowych”). Niniejsze Warunki programu ochrony gospodarzy od szkód majątkowych mają zastosowanie na równi z Warunkami świadczenia usług Airbnb („Warunki”) i Warunkami świadczenia usług w zakresie płatności Airbnb („Warunki płatności”).

Wszystkie terminy zapisane wielką literą mają znaczenie określone w Warunkach lub Warunkach płatności, o ile ich znaczenie nie zostało określone inaczej w niniejszych Warunkach programu ochrony gospodarzy od szkód majątkowych. Jeśli akceptujesz niniejsze Warunki programu ochrony gospodarzy od szkód majątkowych w imieniu firmy lub innego podmiotu prawnego, oświadczasz i zapewniasz, że masz uprawnienia do związania tej firmy lub innego podmiotu prawnego niniejszymi Warunkami. W takim przypadku określenia „Ty” i „Twój” będą odnosić się do tej firmy lub innego podmiotu prawnego.

Z wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami niniejsze Warunki nie mają wpływu na Twoje ustawowe prawa. Jeśli chcesz otrzymać pisemną kopię niniejszych Warunków, napisz do nas e-maila.

I. Ochrona gospodarzy od szkód majątkowych

Airbnb zobowiązuje się zapłacić Gospodarzowi za każdą naprawę lub wymianę Mienia objętego ochroną (zgodnie z definicją poniżej), uszkodzonego lub zniszczonego w wyniku Straty objętej ochroną (zgodnie z definicją poniżej), za każdym razem, gdy nie zrobi tego Gość odpowiedzialny za spowodowanie szkód, z zastrzeżeniem wyłączeń, ograniczeń i innych zapisów w niniejszych Warunkach programu ochrony gospodarzy od szkód.

Aby kwalifikować się do otrzymywania jakichkolwiek płatności za Straty objęte ochroną, musisz przestrzegać wszystkich Warunków programu. Jeśli nie spełnisz wszystkich wymaganych warunków, nie otrzymasz zadośćuczynienia za poniesione Straty. Poniżej znajdziesz definicje kluczowych terminów: „Miejsce zakwaterowania objęte ochroną”, „Straty objęte ochroną”, „Mienie objęte ochroną” i „Mienie wyłączone”, a także sekcję „Ograniczenia i wyłączenia”. Zapoznaj się z nimi, aby dowiedzieć się, które mienie nie podlega ochronie od szkód majątkowych i jak je zabezpieczyć.

Zobowiązujesz się skontaktować z Gościem odpowiedzialnym za spowodowanie szkód (zgodnie z poniższą definicją) możliwie najszybciej po odkryciu straty lub uszkodzenia Mienia objętego ochroną. Musisz powiadomić Airbnb oraz Gościa o swojej skardze i podjąć próbę rozwiązania z Gościem kwestii straty lub szkody w ciągu czternastu (14) dni od daty jego wymeldowania. Możesz to zrobić, zgłaszając roszczenie za pośrednictwem Centrum rozliczeń Airbnb.

Akceptujesz fakt, że pomniejszymy wszelkie należne płatności za Straty objęte ochroną z tytułu naszego programu o kwoty wypłacone Ci za te same Straty z innego źródła, w tym m.in. (i) kwoty otrzymane z tytułu polisy ubezpieczeniowej, gwarancji lub odszkodowania; (ii) kaucje lub (iii) płatności przekazane bezpośrednio przez Gościa odpowiedzialnego za spowodowanie szkód lub Osobę zaproszoną (zgodnie z definicją poniżej) albo inną osobę / ubezpieczyciela lub gwaranta takiej osoby.

II. Kluczowe definicje

Terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

„Rzeczywista wartość pieniężna” oznacza koszt naprawy lub wymiany uszkodzonego lub zniszczonego Mienia objętego ochroną w wyniku Straty objętej ochroną, według cen na dzień takiej Straty, z uwzględnieniem materiału o podobnych cechach i jakości, pomniejszony o wartość obliczoną w związku ze zużyciem i utratą przydatności do użycia.

„Wartość wyceniona” oznacza wartość nieruchomości wycenioną przez zatwierdzonego przez nas certyfikowanego rzeczoznawcę.

„Formularz zgłoszenia wypłaty z tytułu ochrony gospodarzy od szkód majątkowych” oznacza standardowy formularz Airbnb (z późniejszymi zmianami), dostępny w Centrum rozliczeń lub otrzymany bezpośrednio od obsługi klienta, za pomocą którego Gospodarz zgłasza Airbnb prośbę o wypłatę z tytułu niniejszych Warunków programu ochrony gospodarzy od szkód majątkowych.

„Utracony dochód z rezerwacji” to sytuacja, kiedy Gospodarz poniósł Stratę objętą ochroną, tj. utracił dochód z zarezerwowanego Miejsca zakwaterowania objętego ochroną (rezerwacji na Platformie Airbnb dokonanej w dobrej wierze i potwierdzonej przed momentem, w którym doszło do Straty). Utracony dochód z rezerwacji nie uwzględnia opłat i wydatków o charakterze nieciągłym ani utraty dochodu z rezerwacji w okresie, w którym Miejsce zakwaterowania objęte ochroną nie jest udostępniane gościom (nie dotyczy sytuacji, gdy udostępnienie nie jest możliwe w związku z poniesioną Stratą). Utracony dochód z rezerwacji będzie liczony od momentu wystąpienia Straty objętej ochroną do chwili, gdy Miejsce zakwaterowania objęte ochroną będzie mogło być udostępnione gościom w takim samym lub porównywalnym stanie jak przed powstaniem szkody.

„Miejsce zakwaterowania objęte ochroną” oznacza Miejsce zakwaterowania znajdujące się na danym Terytorium, które może być wykorzystane jako miejsce zamieszkania i które (i) jest własnością lub jest prawnie zarządzane przez Gospodarza w okresie pobytu Gościa odpowiedzialnego za spowodowanie szkody w takim Miejscu zakwaterowania oraz które (ii) oferujesz na Platformie Airbnb i które zostało zarezerwowane przez Gościa odpowiedzialnego za spowodowanie szkody (w myśl niniejszych Warunków). Pojazd (w tym m.in. samochody, skutery, motorowery i motocykle) lub jednostka pływająca (w tym m.in. łodzie, jachty, skutery wodne i podobne jednostki) zarezerwowana za pośrednictwem Platformy Airbnb stanowi „Miejsce zakwaterowania objęte ochroną” tylko w przypadku, jeśli jest unieruchomiona w jednym miejscu i wykorzystywana wyłącznie do zamieszkania.

„Straty objęte ochroną” to termin, który odnosi się wyłącznie do tych okoliczności:

(i) bezpośrednia utrata lub fizyczne uszkodzenie Mienia gospodarza objętego ochroną spowodowane przez Gościa odpowiedzialnego za spowodowane szkody lub Osobę zaproszoną przez takiego Gościa podczas pobytu na Airbnb;

(ii) bezpośrednia utrata lub fizyczne uszkodzenie Mienia gospodarza objętego ochroną spowodowane przez zwierzę należące lub znajdujące się opieką Gościa lub Osoby zaproszonej przez takiego Gościa podczas pobytu na Airbnb;

(iii) dodatkowe uzasadnione, indywidualne i nieoczekiwane koszty sprzątania Mienia (nieruchomości) gospodarza objętego ochroną spowodowane podczas pobytu na Airbnb bezpośrednio w związku z obecnością zwierzęcia, które należy do Gościa (lub zaproszonej przez niego Osoby) albo znajduje się pod jego opieką (lub zaproszonej przez niego osoby);

(iv) dodatkowe uzasadnione, indywidualne i nieoczekiwane koszty sprzątania Mienia (nieruchomości) gospodarza objętego ochroną spowodowane bezpośrednio w związku z działaniami Gościa lub Osoby zaproszonej przez takiego Gościa podczas pobytu na Airbnb. Gospodarz otrzyma zwrot tylko za dodatkowe koszty sprzątania powyżej kwoty podstawowej opłaty pobieranej od Gościa.

Do Strat objętych ochroną nie zalicza się żadnych strat ani szkód opisanych poniżej w sekcji na temat Strat wyłączonych.

„Pojazdy silnikowe objęte ochroną” oznaczają pojazdy z własnym napędem będące Twoją własnością, w tym samochody osobowe, ciężarowe, ciągniki, przyczepy, furgonetki, SUV-y, autobusy, pojazdy kempingowe, samochody mieszkalne, motocykle i inne pojazdy silnikowe, z wyłączeniem dużych pojazdów użytkowych, takich jak pojazdy ciężarowe, ciągniki siodłowe itp.

„Mienie objęte ochroną” oznacza wyłącznie mienie znajdujące się w Miejscu zakwaterowania objętym ochroną lub w obrębie ok. 300 metrów od niego, w zakresie Twoich praw do tego mienia, chyba że jest to Mienie wyłączone (zgodnie z definicją poniżej):

A. Nieruchomości, w tym nowe budynki i części dobudowane znajdujące się w obrębie Miejsca zakwaterowania objętego ochroną, z których czerpiesz korzyści majątkowe.

B. Mienie osobiste, które:

 • jest Twoją własnością, w tym w zakresie Twoich praw jako lokatora do przeprowadzania napraw i ulepszeń;
 • nie jest Twoją własnością, ale znajduje się pod Twoją opieką i masz obowiązek ubezpieczyć je na wypadek utraty lub uszkodzenia; lub
 • nie jest Twoją własnością, ale znajduje się pod Twoją opieką i ponosisz odpowiedzialność prawną za jego utratę lub uszkodzenie.

„Jednostki pływające objęte ochroną” oznaczają jednostki pływające będące Twoją własnością, w tym łodzie, jachty, kajaki i skutery wodne, z wyłączeniem dużych jednostek pływających, takich jak kontenerowce, statki wycieczkowe itp.

„Straty wyłączone” mają znaczenie określone w punkcie III poniżej.

„Mienie wyłączone” oznacza:

1. Pieniądze, metale szlachetne w postaci kruszcu i papiery wartościowe.

2. Tereny gruntowe, woda lub inne substancje znajdujące się w gruncie albo na nim. To wyłączenie nie dotyczy (i) adaptacji terenu w postaci zmian w architekturze krajobrazu, dróg i chodników, poza uzupełnieniami w gruncie pod nieruchomością; lub (ii) sztucznych zbiorników wodnych, rurociągów i innych instalacji.

3. Zwierzęta, w tym m.in. zwierzęta hodowlane i domowe.

4. Drzewa i rośliny uprawne.

5. Jednostki pływające (w tym m.in. Jednostki pływające objęte ochroną), samoloty, statki kosmiczne i satelity, chyba że taki statek to

  (a) Miejsce zakwaterowania objęte ochroną lub

  (b) Jednostka pływająca objęta ochroną, która w momencie utraty jest

   (i) zakotwiczona lub trzymana w strzeżonym doku bez przenoszenia lub

   (ii) uszkodzony lub zniszczony w wyniku przestępstwa, kradzieży, wykroczenia lub innego naruszenia prawa popełnionego przez Gościa lub Osobę zaproszoną.

6. Pojazdy (w tym m.in. Pojazdy silnikowe objęte ochroną), chyba że taki pojazd to

  (a) Miejsce zakwaterowania objęte ochroną lub

  (b) Pojazd silnikowy objęty ochroną, który w momencie utraty jest

   (i) zaparkowany lub nie jest przenoszony lub

   (ii) uszkodzony lub zniszczony w wyniku przestępstwa, kradzieży, wykroczenia lub innego naruszenia prawa popełnionego przez Gościa lub Osobę zaproszoną.

7. Kopalnie i szyby kopalniane oraz wszelkie mienie, które się w nich znajduje.

8. Zapory, groble i wały przeciwpowodziowe.

9. Mienie w ruchu, chyba że niniejsze Warunki programu ochrony gospodarzy od szkód majątkowych stanowią inaczej.

10. Linie przesyłowe i dystrybucyjne oddalone o co najmniej 300 metrów od Miejsca zakwaterowania objętego ochroną.

11. Wszelkie uszkodzenia mienia, które nie znajduje się w Miejscu zakwaterowania objętym ochroną.

12. Mienie należące do kogoś innego, którym nie zarządzasz.

13. Broń, w tym m.in. standardowa broń palna, broń pneumatyczna, środki obrony osobistej lub odstraszające, takie jak tasery lub gaz pieprzowy, wszelkiego rodzaju amunicja oraz imitacja broni palnej, z wyjątkiem sytuacji, gdy taka broń jest przechowywana i zabezpieczona oraz informacja o niej jest publicznie dostępna, zgodnie ze Standardami i oczekiwaniami Airbnb lub innymi zasadami (z późniejszymi zmianami).

14. Kamery monitorujące i inne urządzenia rejestrujące, w tym m.in. kamery Wi-Fi (np. Nest Cam lub Dropcam), elektroniczne nianie, kamery internetowe w monitorach komputerowych, monitory dziecięce, zamontowane lub zainstalowane systemy monitorujące, decybelometry, monitory urządzeń oraz smartfony z funkcją nagrywania obrazu i/lub dźwięku, chyba że takie urządzenia są zgodne ze Standardami i oczekiwaniami Airbnb lub innymi zasadami (z późniejszymi zmianami).

„Dzieła sztuki i przedmioty wartościowe” oznaczają obrazy i malowidła, akwaforty, drukowane zdjęcia, grafiki, gobeliny, szkło rzadkie lub artystyczne, okna ze szkła artystycznego, cenne dywany, posągi, rzeźby, zabytkowe meble, zabytkową biżuterię, bibeloty, porcelanę, monety (z wyjątkiem legalnych środków płatniczych będących w obiegu), inne przedmioty kolekcjonerskie, znaczki, futra, biżuterię, kamienie i metale szlachetne i podobne rzadkie mienie o wartości historycznej lub artystycznej. „Dzieła sztuki i przedmioty wartościowe” nie obejmują samochodów, jednostek pływających, samolotów, pieniędzy ani papierów wartościowych.

„Osoba zaproszona” oznacza osobę zaproszoną przez Gościa odpowiedzialnego za spowodowanie szkód do Miejsca zakwaterowania objętego ochroną.

„Limit” oznacza trzy miliony dolarów amerykańskich (3 000 000 USD) lub równowartość tej kwoty w walucie kraju, w którym znajduje się Miejsce zakwaterowania objęte ochroną, według kursu wymiany obowiązującego w dniu płatności przez Airbnb zgodnie z niniejszymi Warunkami programu ochrony gospodarzy od szkód majątkowych.

„Zwykłe zużycie” oznacza pogorszenie stanu mienia, które ma miejsce w normalnych warunkach użytkowania.

„Gość odpowiedzialny za spowodowanie szkód” to gość, który dokonał rezerwacji Miejsca zakwaterowania objętego ochroną, a w czasie tego pobytu Gospodarz poniósł Straty objęte ochroną.

„Terytorium” oznacza kraje, w których Platforma Airbnb umożliwia oferowanie Miejsc zakwaterowania i w których funkcjonuje program ubezpieczenia gospodarzy od szkód majątkowych. Na stronie głównej programu ochrony gospodarzy od szkód majątkowych znajduje się informacja, na których Terytoriach program nie jest dostępny.

III. Ograniczenia i wyłączenia

Program ochrony gospodarzy od szkód majątkowych pokrywa wyłącznie Straty objęte ochroną. Płatność nie przysługuje w niżej wymienionych przypadkach („Straty wyłączone”):

 1. wszelkie straty spowodowane przez Gościa lub Osobę zaproszoną po upływie okresu rezerwacji wskazanego dla danej Oferty;
 2. straty lub szkody w Mieniu objętym ochroną, które są związane z każdą rezerwacją Miejsca zakwaterowania objętego ochroną przekraczającą Limit;
 3. w przypadku Dzieł sztuki i przedmiotów wartościowych takie straty lub szkody, które uniemożliwiają zastąpienie Dzieła sztuki lub przedmiotu wartościowego podobnym przedmiotem podobnej klasy, oraz wszelkie straty lub szkody wynikające z jakiegokolwiek procesu naprawy, renowacji lub retuszu;
 4. wszelkie bezpośrednie lub pośrednie straty, szkody, koszty lub wydatki spowodowane przez którąkolwiek z tych okoliczności, odnoszące się do niej lub wynikające z niej:
  1. Mienie wyłączone;
  2. działania natury, w tym m.in. trzęsienia ziemi i zjawiska pogodowe, takie jak huragany i tornada;
  3. nadmierne zużycie energii elektrycznej, gazu, paliwa, wody lub innych mediów przewidzianych dla Miejsca zakwaterowania objętego ochroną;
  4. przyczyny pośrednie lub pozostające w odległym związku;
  5. przerwa w działalności, utrata rynku i/lub utrata użytkowania (wyjątek: ochrona gospodarzy od szkód majątkowych obejmuje Utracony dochód z rezerwacji);
  6. strata, uszkodzenie lub pogorszenie jakości spowodowane jakimkolwiek opóźnieniem;
  7. tajemnicze zniknięcie, strata lub niedobór ujawnione podczas inwentaryzacji lub jakakolwiek niewyjaśniona utrata stanu posiadania;
  8. stosowanie jakiegokolwiek przepisu lub rozporządzenia (i) regulującego budowę, naprawę, wymianę, użytkowanie lub usuwanie jakiejkolwiek nieruchomości, w tym usuwanie gruzu, lub (ii) wymagającego rozbiórki jakiejkolwiek nieruchomości, w tym koszty usunięcia gruzu po niej;
  9. zwierzęta, w tym urazy u zwierząt, zapewnienie opieki weterynaryjnej, aklimatyzacja, lekarstwa i wszelkie inne usługi związane ze zwierzętami, z wyjątkiem szkód spowodowanych przez zwierzęta domowe, jak opisano w podpunktach (ii) i (iii) dotyczących definicji Strat objętych ochroną;
  10. kradzież tożsamości lub fałszywa tożsamość; lub
  11. dozwolone użytkowanie Jednostek pływających lub Pojazdów silnikowych objętych ochroną inne niż wykorzystywanie wyłącznie jako Miejsca zakwaterowania objętego ochroną.
 5. wszelkie bezpośrednie lub pośrednie straty, szkody, koszty lub wydatki spowodowane przez którąkolwiek z poniższych okoliczności lub z niej wynikające, niezależnie od jakiejkolwiek innej dodatkowej przyczyny lub zdarzenia:
  1. jakiekolwiek wrogie działania lub akty wojny, terroryzm, powstania lub bunt;
  2. celowo wrogie użycie trujących materiałów biologicznych lub chemicznych albo groźba ich użycia;
  3. reakcja jądrowa lub promieniowanie bądź skażenie radioaktywne;
  4. zajęcie lub zniszczenie mienia na mocy przepisów o kwarantannie lub cle albo konfiskata na mocy nakazu jakiegokolwiek organu władzy publicznej;
  5. kontrabanda lub nielegalny transport albo handel;
  6. jakikolwiek nieuczciwy czyn, w tym m.in. kradzież, popełniony przez Ciebie lub jakiekolwiek osoby lub podmioty skłonione przez Ciebie do jakichkolwiek działań związanych z Mieniem objętym ochroną, chyba że taka osoba lub podmiot jest Gościem odpowiedzialnym za spowodowanie szkód lub Osobą zaproszoną, a taki czyn jest dokonywany bez Twojej wiedzy; lub
  7. brak energii elektrycznej, paliwa, wody, gazu, pary, środka chłodzącego, kanalizacji, usług telefonicznych lub internetowych spowodowany czynnikami zewnętrznymi.
 6. następujące warunki:
  1. wadliwe wykonanie, materiał, konstrukcja lub projekt, niezależnie od przyczyny;
  2. pogorszenie, zubożenie, rdza, korozja lub erozja albo wada ukryta;
  3. zwykłe zużycie;
  4. osiadanie, pękanie, kurczenie się, wybrzuszanie lub rozszerzanie fundamentów, podłóg, chodników, ścian, sufitów lub dachów;
  5. zmiany temperatury albo wilgotności względnej lub
  6. szkody spowodowane przez owady, zwierzęta lub szkodniki, z wyjątkiem szkód spowodowanych przez zwierzęta domowe, jak opisano w podpunktach (ii) i (iii) dotyczących definicji Strat objętych ochroną;
   pod warunkiem, że wszelkie szkody fizyczne wynikające z któregokolwiek z powodów wymienionych powyżej będą objęte ochroną gospodarzy od szkód majątkowych (o ile nie wyłączono ich w inny sposób na mocy Warunków programu);
 7. wszelkie straty, szkody, roszczenia, koszty, wydatki lub inne kwoty bezpośrednio lub pośrednio wynikające z obecności pleśni, grzybów, zarodników, wirusów, bakterii lub innych mikroorganizmów albo z nimi związane, w tym m.in. wszelkie substancje, których obecność stwarza rzeczywiste lub potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Wyłączenie to ma zastosowanie nawet w przypadku (i) jakiejkolwiek fizycznej utraty lub uszkodzenia Mienia objętego ochroną; (ii) jakiegokolwiek zagrożenia lub przyczyny objętej niniejszą Umową, niezależnie od tego, czy przyczyniają się one jednocześnie lub w dowolnej kolejności; (iii) jakiejkolwiek utraty użytkowania, obłożenia lub funkcjonalności lub (iv) wszelkich wymaganych działań, w tym m.in. naprawy, wymiany, usunięcia, oczyszczenia, redukcji, utylizacji, przeniesienia lub innych kroków podjętych w celu rozwiązania problemów medycznych lub prawnych. Wyłączenie to nie ma zastosowania do dodatkowych uzasadnionych, indywidualnych i nieoczekiwanych kosztów sprzątania, jak opisano w podpunktach (iii) i (iv) dotyczących definicji Strat objętych ochroną;
 8. wszelkie opłaty, które mogą zostać naliczone Gościowi przez Gospodarza za dodatkowe osoby zaproszone lub w inny sposób korzystające z Miejsca zakwaterowania objętego ochroną, nieuwzględnione w rezerwacji tego Miejsca;
 9. koszty wynikające ze straty, utraty możliwości użytkowania, zniszczenia, uszkodzenia, braku dostępu lub niemożności obsługi jakichkolwiek Danych elektronicznych. „Dane elektroniczne” oznaczają informacje, fakty lub programy przechowywane w formie jakiegokolwiek Nośnika elektronicznego lub na nim, albo na nim tworzone, używane lub przesyłane z niego albo na niego. „Nośniki elektroniczne” oznaczają oprogramowanie komputerowe, w tym systemy i aplikacje, dyski twarde lub dyskietki, płyty CD, taśmy, dyski, komórki, urządzenia do przetwarzania danych lub wszelkie inne nośniki, które są używane ze sprzętem sterowanym elektronicznie;
 10. wszelkie straty lub szkody, za które nie można odzyskać płatności od Gościa i/lub Osoby zaproszonej zgodnie z Warunkami Airbnb.

IV. Zasady programu ochrony gospodarzy od szkód majątkowych

Aby móc otrzymać płatność z tytułu ochrony gospodarzy, musisz spełnić wszystkie poniższe warunki, w przeciwnym razie nie otrzymasz zadośćuczynienia za poniesione Straty. W każdym przypadku w razie potrzeby musisz udowodnić, że warunki te zostały przez Ciebie spełnione.

Wystąpiły u Ciebie Straty objęte ochroną.

Musisz ustalić, czy Mienie objęte ochroną doznało jakichkolwiek strat lub szkód, i musisz powiadomić Airbnb oraz Gościa o swojej skardze oraz podjąć próbę rozwiązania z Gościem kwestii straty lub szkody w ciągu czternastu (14) dni od daty jego wymeldowania. Możesz to zrobić, zgłaszając roszczenie za pośrednictwem Centrum rozliczeń Airbnb.

Nie możesz przedstawiać w sposób nieprawdziwy żadnych okoliczności ani dopuszczać się oszustw i nieuczciwych działań w związku z rezerwacją Miejsca zakwaterowania objętego ochroną oraz podczas przygotowania lub przesyłania Formularza zgłoszenia wypłaty z tytułu ochrony gospodarzy od szkód majątkowych. Każde takie fałszywe przedstawianie okoliczności, oszustwo, nieuczciwe lub wprowadzające w błąd działanie będzie skutkować odrzuceniem wszystkich oczekujących zgłoszeń wypłaty z tytułu programu ochrony gospodarzy od szkód majątkowych, a Warunki tego programu stracą moc prawną w odniesieniu do Ciebie, niezależnie od treści punktu VII poniżej.

Jeśli Mienie objęte ochroną uległo uszkodzeniu lub zniszczeniu w wyniku naruszenia prawa, przestępstwa, kradzieży lub wykroczenia i dlatego ubiegasz się o wypłatę w ramach ochrony gospodarzy, musisz oficjalnie zgłosić sprawę na policję i dostarczyć firmie Airbnb uwierzytelnioną kopię takiego zgłoszenia.

Musisz przedstawić Airbnb dowód własności Mienia objętego ochroną lub dowód odpowiedzialności prawnej za nie w formie rachunków, zdjęć, filmów, dokumentów lub innych typowych dowodów (w tym m.in. formularzy oceny lub adresowanych do Ciebie zawiadomień). Jednocześnie musisz oświadczyć, że dowody te są prawdziwe i możliwe do zaakceptowania przez Airbnb.

O ile nie przedłużymy obowiązującego terminu w formie pisemnej, masz trzydzieści (30) dni od momentu poniesienia Straty objętej ochroną, aby (i) wypełnić i przesłać Formularz zgłoszenia wypłaty z tytułu ochrony gospodarzy od szkód majątkowych oraz (ii) dostarczyć nam uwierzytelniony dowód poniesienia straty. Dowód poniesienia straty musi zawierać następujące informacje, zgodnie z Twoją najlepszą wiedzą i przekonaniem:

 • data, godzina oraz przyczyna powstania Straty objętej ochroną oraz dowody jej poniesienia w formie rachunków, zdjęć, filmów, dokumentów i innej możliwej do zweryfikowania dokumentacji;
 • prawo własności, dzierżawy lub inne Twoje uprawnienia do Mienia objętego ochroną (albo uprawnienia innych zainteresowanych osób), którego dotyczy roszczenie w zakresie Straty;
 • rzeczywista wartość pieniężna i wartość odtworzeniowa każdej pozycji Mienia, jak również kwota takiej straty lub uszkodzenia;
 • wszystkie zastawy, obciążenia, hipoteki, gwarancje i inne umowy ubezpieczenia, niezależnie od ich zasadności, obejmujące Mienie objęte ochroną, które jest przedmiotem Straty;
 • wszelkie zmiany w tytule, sposobie użytkowania, zajmowaniu, lokalizacji, posiadaniu lub zaangażowaniu Miejsca zakwaterowania od daty publikacji oferty;
 • tożsamość i inne informacje dotyczące Gościa odpowiedzialnego za spowodowanie szkód, jakiejkolwiek Osoby zaproszonej i każdej innej osoby obecnej lub korzystającej z Miejsca zakwaterowania w dniu powstania Straty znajdującego się tam Mienia oraz cel, w jakim wymienione osoby przebywały w tym Miejscu i w czasie powstania Straty, a także informacja, czy był to teren dzierżawiony;
 • data kontaktu z Gościem w celu otrzymania płatności za zgłoszoną Stratę oraz data odmowy lub niedokonania takiej płatności;

W ramach wspomnianego uwierzytelnionego dowodu poniesienia straty musisz przedstawić Airbnb wszelkie informacje, których będziemy potrzebować do określenia Rzeczywistej wartości pieniężnej Mienia objętego ochroną, w tym: pierwotną cenę zakupu, datę nabycia i  stan Mienia oraz szacunkowy koszt jego naprawy lub wymiany.

Musisz (i) uchronić uszkodzone Mienie przed utratą lub dalszym uszkodzeniem oraz (ii) niezwłocznie oddzielić od siebie uszkodzone i nieuszkodzone Mienie, zachować je w możliwie nienaruszonym stanie i dostarczyć kompletny spis utraconego, zniszczonego, uszkodzonego i nieuszkodzonego mienia, przedstawiający szczegółowo ilości, koszty, Rzeczywistą wartość pieniężną i wartość zgłoszonej Straty.

Na każde żądanie Airbnb lub osób wyznaczonych musisz (i) przedstawić do wglądu wszystkie pozostałości jakiegokolwiek uszkodzonego Mienia objętego ochroną i podpisać protokół z oględzin; (ii) przedstawić do wglądu wszystkie księgi rachunkowe, zapisy handlowe, rachunki, faktury i vouchery (oryginały lub poświadczone kopie, jeśli oryginały zostały utracone) oraz (iii) zezwolić na sporządzenie wyciągów i kopii powyższej dokumentacji.

Musisz zezwolić Airbnb lub wyznaczonym przez nas osobom na przeprowadzanie kontroli Mienia objętego ochroną w każdym możliwym do przyjęcia terminie. Należy zaznaczyć, że prawo do przeprowadzania kontroli, same kontrole i raporty z analiz, konsultacji lub kontroli nie będą stanowić zobowiązania ze strony Airbnb lub ubezpieczyciela Airbnb do ustalenia lub zagwarantowania, że uszkodzone Mienie objęte ochroną jest bezpieczne dla użytkowników. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej innej osoby z powodu jakiejkolwiek kontroli lub jej braku.

Musisz współpracować z Airbnb, w tym podpisywać wszelkie dokumenty i terminowo odpowiadać na wszelkie uzasadnione prośby o dodatkowe informacje lub dokumenty, których Airbnb lub osoby przez nas wyznaczone mogą wymagać w celu rozpatrzenia zgłoszenia wypłaty z tytułu ochrony gospodarzy.

W odniesieniu do Mienia objętego ochroną będącego przedmiotem pożyczki, hipoteki lub innego zabezpieczenia musisz powiadomić pisemnie wierzyciela o każdej Stracie o wartości co najmniej 50 tysięcy dolarów amerykańskich (50 000 USD) i dostarczyć kopię takiego powiadomienia Airbnb. Jeśli wierzyciel powiadomi Cię, że ubiega się o wypłatę ubezpieczenia i/lub zwrot kosztów, musisz powiadomić Airbnb na piśmie o tym wniosku i przesłać nam jego pisemną kopię oraz podać wszystkie inne informacje, aby umożliwić Airbnb bezpośrednią komunikację z wierzycielem. Jeśli szkoda zostanie uznana za Stratę objętą ochroną, zapłacimy wierzycielowi zadośćuczynienie z tytułu straty nieprzekraczające wartości hipoteki (z zastrzeżeniem wyłączeń, ograniczeń i innych warunków tej Umowy) i nie przekażemy Ci żadnej płatności, dopóki nie wypełnisz swoich zobowiązań finansowych wobec wierzyciela. Warunek ten ma zastosowanie w zakresie dozwolonym przez prawo obowiązujące w Twojej jurysdykcji. Nie ma on zastosowania do Mienia objętego ochroną znajdującego się w stanie Waszyngton w momencie wystąpienia Straty objętej ochroną.

Masz pełne prawo do posiadania uszkodzonego Mienia objętego ochroną i zarządzania nim, o ile zostaną przeprowadzone odpowiednie testy w celu wykazania, które mienie jest fizycznie uszkodzone. Musisz zdecydować, kierując się własnym osądem, czy fizycznie uszkodzone Mienie może zostać ponownie wykorzystane lub sprzedane. Jeśli ustalisz, że Mienie nie nadaje się do ponownego wykorzystania lub sprzedaży, zostanie ono sprzedane i wykorzystane wyłącznie za Twoją zgodą. Przychód ze sprzedaży lub innego rozporządzenia Mieniem objętym ochroną zostanie przekazany (i) ubezpieczycielowi Airbnb w momencie rozliczenia Straty objętej ochroną lub (ii) użytkownikowi, jeśli otrzymamy te przychody przed rozliczeniem Straty objętej ochroną, a ich wartość obniży kwotę do wypłaty z tytułu Straty.

V. Obsługa zgłoszeń wypłaty dla gospodarzy

Formularz zgłoszenia wypłaty z tytułu ochrony gospodarzy od szkód majątkowych

Airbnb zakończy rozpatrywanie każdego otrzymanego zgłoszenia wypłaty w rozsądnym terminie, licząc od dnia, w którym (a) prześlesz wypełniony Formularz oraz (b) przedstawisz Airbnb wszystkie informacje i dokumenty niezbędne do spełnienia Warunków określonych w punkcie IV powyżej. W każdym przypadku dołożymy wszelkich uzasadnionych z handlowego punktu widzenia starań, aby ukończyć rozpatrywanie zgłoszenia w ciągu trzech (3) miesięcy od otrzymania przez nas takich informacji i dokumentacji. Jeśli otrzymasz Akceptację wniosku o płatność (zgodnie z definicją poniżej), warunkiem otrzymania wypłaty w ramach programu ochrony gospodarzy od szkód majątkowych jest zawarcie i dostarczenie Airbnb „Umowy dotyczącej akceptacji wniosku o płatność z tytułu ochrony gospodarzy od szkód majątkowych”, która obejmuje Twoją zgodę na:

 1. przeniesienie na Airbnb lub jego ubezpieczyciela wszelkich praw i środków zaradczych, które mogą być niezbędne do odzyskania kwot zapłaconych w związku z Akceptacją wniosku o płatność (zgodnie z definicją poniżej) od Gościa odpowiedzialnego za spowodowanie szkód lub od Osoby zaproszonej lub jakiejkolwiek innej osoby, która odpowiada finansowo za Straty objęte ochroną, których dotyczy Akceptacja wniosku o płatność;
 2. współpracę z nami w rozsądnym zakresie, w tym, na nasze żądanie, występowanie w charakterze świadka w jakimkolwiek sądzie, procesie arbitrażu lub podobnym postępowaniu, jeśli staramy się odzyskać kwotę zapłaconą w związku z Akceptacją wniosku o płatność od Gościa odpowiedzialnego za spowodowanie szkód, Osoby zaproszonej lub jakiejkolwiek innej osoby;
 3. zwolnienie Airbnb i jego ubezpieczyciela, a także wszystkich urzędników, dyrektorów, pracowników, wykonawców i agentów Airbnb z wszelkiej dalszej odpowiedzialności lub zobowiązań w odniesieniu do faktów i okoliczności dotyczących spraw i zdarzeń określonych w Formularzu zgłoszenia wypłaty z tytułu ochrony gospodarzy od szkód majątkowych;
 4. traktowanie jako poufnych kwot wszelkich płatności dokonanych w związku z programem ochrony gospodarzy od szkód majątkowych (na naszą prośbę); oraz
 5. zwrócenie nam wszelkich kwot powyżej wartości Strat objętych ochroną, których dotyczy Akceptacja wniosku o płatność, powstałych w wyniku błędów systemu lub błędów przetwarzania transakcji.

Okres rozpatrywania każdego Formularza zgłoszenia wypłaty z tytułu ochrony gospodarzy od szkód majątkowych będzie zależał od różnych czynników, w tym między innymi od: (i) kwoty zadośćuczynienia za Stratę objętą ochroną, której dotyczy zgłoszenie; (ii) lokalizacji Miejsca zakwaterowania objętego ochroną; (iii) charakteru Mienia oraz Straty objętej ochroną; (iv) kompletności i rodzaju informacji oraz dokumentacji, które udostępniasz Airbnb w związku ze Stratą objętą ochroną, oraz (v) liczby innych Formularzy zgłoszenia wypłaty z tytułu ochrony gospodarzy od szkód majątkowych, które są obecnie rozpatrywane.

Akceptacja wniosku o płatność

Jeśli otrzymaliśmy od Ciebie Formularz zgłoszenia wypłaty z tytułu ochrony gospodarzy od szkód majątkowych i uznaliśmy go w części lub w całości w odniesieniu do Straty objętej ochroną (co określamy „Akceptacją wniosku o płatność”), uzyskasz kwotę równą wartości Straty objętej ochroną, obliczoną przez Airbnb lub wyznaczone przez nas osoby. Opis procesu obliczania wartości Straty objętej ochroną znajdziesz w sekcji „Określenie wartości Straty objętej ochroną”. Airbnb poinformuje Cię, jak wygląda sytuacja. Żeby otrzymać wyliczoną kwotę, musisz przesłać do nas podpisaną Umowę dotyczącą Akceptacji wniosku o płatność. Airbnb lub wyznaczone przez nas osoby mogą korzystać z usług firm zewnętrznych podczas rozpatrywania zgłoszeń wypłaty, również w zakresie dochodzenia i ustalania uprawnień do otrzymania płatności.

Jeśli zaakceptujemy wniosek o płatność dotyczący Strat w Mieniu, które nie należy do Ciebie, zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do zapłaty całości lub części kwoty wynikającej z Akceptacji wniosku o płatność Tobie lub bezpośrednio właścicielowi Mienia objętego ochroną. Jeśli płatność z tytułu ochrony gospodarzy przed szkodami majątkowymi zostanie w całości lub w części przekazana bezpośrednio właścicielowi Mienia objętego ochroną, wówczas zgadzasz się, że dla celów Akceptacji wniosku o płatność taka wypłata będzie traktowana jako płatność dokonana bezpośrednio na Twoją rzecz. Akceptujesz też, że będziesz ponosić wyłączną odpowiedzialność za odebranie od właściciela Mienia należnej Tobie części takiej płatności. W celu wyjaśnienia: Twoje zobowiązania związane z zabezpieczaniem, określone w sekcji „Zabezpieczenie” poniżej, będą dotyczyły roszczeń wynikających z wszelkich płatności dokonanych zgodnie z programem ochrony gospodarzy od szkód majątkowych, w tym między innymi wszelkich płatności dokonanych bezpośrednio na rzecz właściciela jakiegokolwiek Mienia objętego ochroną.

Określenie wartości Straty objętej ochroną

Wartość Straty objętej ochroną zostanie obliczona na dzień poniesienia Straty, w miejscu jej poniesienia i wyłącznie w zakresie Mienia, do którego masz prawo, z zastrzeżeniem następujących warunków:

 1. w przypadku ogólnie dostępnych filmów, nagrań, manuskryptów, rysunków i mediów elektronicznych jest to wartość zerowa oraz koszt kopiowania informacji z wersji zapasowej lub z wcześniejszej wersji oryginału (koszty badań, prac inżynieryjnych, przywrócenia lub odtworzenia utraconych informacji lub Danych elektronicznych nie będą zwracane);
 2. w przypadku Dzieł sztuki i przedmiotów wartościowych jest to niższa z wartości: (i) uzasadnione i niezbędne koszty naprawy lub przywrócenia takiego Mienia do stanu fizycznego, który istniał w dniu Straty; (ii) koszty wymiany przedmiotu lub (iii) bieżąca Wartość szacunkowa.
 3. W przypadku Pojazdów silnikowych i Jednostek pływających objętych ochroną jest to niższa z wartości: (i) uzasadnione i niezbędne koszty naprawy lub przywrócenia takiego Pojazdu lub Jednostki do stanu fizycznego, który istniał w dniu Straty; lub (ii) Rzeczywista wartość pieniężna
 4. w przypadku każdego innego Mienia objętego ochroną niż wymienione w punkcie 1, 2 i 3 za wartość Straty będzie uznana niższa z kwot: (i) Rzeczywista wartość pieniężna; (ii) koszt naprawy uszkodzonego Mienia objętego ochroną; (iii) koszt odbudowy lub wymiany Mienia objętego ochroną w tej samej lokalizacji przy użyciu nowych materiałów o podobnym gabarycie, rodzaju i jakości; (iv) koszt odbudowy, naprawy lub wymiany w tej samej lub innej lokalizacji, przy gabarycie i wydajności użytkowej Mienia nie większej niż w dniu powstania Straty objętej ochroną lub (v) koszt wymiany niemożliwego do naprawienia urządzenia elektrycznego lub mechanicznego, w tym sprzętu komputerowego i nośników elektronicznych, na urządzenie o najbardziej zbliżonych parametrach do tego uszkodzonego lub zniszczonego, nawet jeśli nowe urządzenie jest lepsze pod względem technologicznym i/lub posiada ulepszone funkcje i/lub stanowi część ulepszeń systemowych.
 5. Wartość każdej Straty objętej ochroną wypłacana w związku z programem ochrony gospodarzy zostanie pomniejszona o kwotę już zapłaconą Tobie lub na Twoją rzecz przez Gościa odpowiedzialnego za spowodowanie szkód, Osobę zaproszoną lub z innego źródła (np. przez firmę ubezpieczeniową, gwaranta lub inną osobę) za tę samą Stratę objętą ochroną.
 6. Odszkodowanie za Straty objęte ochroną będzie wypłacane w walucie Stanów Zjednoczonych Ameryki, chyba że Airbnb postanowi według własnego uznania pokryć wartość Strat w innej walucie. Jeśli niezbędne jest przewalutowanie, stosujemy ogólnosystemową stawkę znaną jako bazowa stawka przewalutowania, wykorzystując dane z co najmniej jednego zewnętrznego źródła, np. OANDA (www.oanda.com).
 7. Żadna z płatności za Straty objęte ochroną nie przekroczy kwoty, która byłaby należna Gospodarzowi za Szkody spowodowane przez Gościa i/lub Osobę zaproszoną.

Ochrona gospodarzy od szkód majątkowych nie jest polisą ubezpieczeniową. Jeśli potrzebujesz szerszej ochrony niż ta, którą zapewnia nasz program, Airbnb zachęca do wykupienia ubezpieczenia, które zabezpieczy Ciebie i Twoje mienie na wypadek szkód spowodowanych przez Gości lub Osoby zaproszone w sytuacji, gdy charakter poniesionej straty nie będzie objęty warunkami programu ochrony gospodarzy przed szkodami majątkowymi.

VI. Potwierdzenie i zgoda Gospodarza

Przyjmujesz do wiadomości i wyrażasz zgodę na to, że:

 • Ochrona gospodarzy od szkód majątkowych stanowi gwarancję, że Gość odpowiedzialny za spowodowanie szkód zapłaci Gospodarzowi za naprawę lub wymianę Mienia objętego ochroną, uszkodzonego lub zniszczonego w wyniku Straty objętej ochroną, i jest uzależniona od takiego zobowiązania.
 • Możesz skorzystać z ochrony gospodarzy od szkód majątkowych pod warunkiem, że będziesz dochodzić swoich praw i korzystać z przysługujących środków prawnych w stosunku do Gościa odpowiedzialnego za spowodowanie szkód i/lub Osoby zaproszonej albo jakiejkolwiek innej osoby, która jest finansowo odpowiedzialna za Stratę objętą ochroną.
 • Wszelkie kwoty, które Airbnb wypłaci Ci zgodnie z niniejszymi Warunkami programu, nie przekroczą kwoty, którą Ty, jako gospodarz, masz prawo odzyskać od Gościa odpowiedzialnego za spowodowanie szkód.
 • Airbnb zapewnia Gospodarzom opisane w niniejszym dokumencie korzyści w zakresie ochrony gospodarzy od szkód majątkowych wyłącznie w celu promowania korzystania z Platformy Airbnb poprzez budowanie lojalności klientów i zwiększanie ich zaufania do korzystania z Platformy Airbnb.
 • Niniejsze Warunki programu nie mają na celu zapewnienia ubezpieczenia, nie stanowią ubezpieczenia lub umowy ubezpieczeniowej ani nie zastępują uzyskanego lub możliwego do uzyskania ubezpieczenia. Ponadto niniejsze Warunki programu nie stanowią umowy o świadczenie usług ubezpieczeniowych zgodnie z definicją zawartą w standardowej polisie ubezpieczeniowej ISO (ang. Insurance Services Office) wynajmującego lub właściciela domu.
 • Korzyści przewidziane w niniejszych Warunkach programu ochrony gospodarzy od szkód majątkowych są w całości określone w powyższej sekcji zatytułowanej „Ochrona gospodarzy od szkód majątkowych” i nie można ich przenieść na inną osobę, w tym w związku z Twoim rozwodem lub śmiercią.
 • Airbnb i/lub jego ubezpieczyciel zastrzegają sobie prawo do niezależnego zbadania (lub zlecenia takiej analizy) na koszt własny faktów i okoliczności zawartych w otrzymanym Formularzu zgłoszenia wypłaty z tytułu ochrony gospodarzy od szkód majątkowych, niezależnie od tego, czy przedstawisz nam wszystkie informacje i dokumenty niezbędne do spełnienia warunków określonych w powyższym punkcie IV, zatytułowanym „Warunki programu ochrony gospodarzy od szkód majątkowych”.

Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że jeśli zgłosisz roszczenie w ramach programu ochrony gospodarzy od szkód majątkowych, wyrazisz tym samym zgodę, że Airbnb zapozna się z całą korespondencją na Platformie Airbnb między Tobą a Gościem wskazanym jako osoba odpowiedzialna za spowodowanie szkód.

Airbnb zastrzega, że w dowolnym momencie może potrącić z należnych Ci wypłat z tytułu niniejszych Warunków programu wszelkie kwoty, do których ma prawo, lub może pobrać takie kwoty od jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu, który jest zobowiązany do zrekompensowania Ci strat lub szkód.

Ponieważ niniejsze Warunki programu ochrony gospodarzy od szkód majątkowych stanowią umowę gwarancyjną, zastosowanie ma zasada zwolnienia. W związku z tym, jeśli przedmiotowe Mienie objęte ochroną lub ryzyko związane z tym Mieniem ulegnie istotnym zmianom, Airbnb będzie zwolnione z wszelkich potencjalnych zobowiązań gwarancyjnych wynikających z niniejszych Warunków.

Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz fakt, że Airbnb ma prawo, według własnego uznania, odmówić pełnej lub częściowej płatności na podstawie niniejszych Warunków programu ochrony gospodarzy od szkód majątkowych, jeśli w jakimkolwiek momencie nie będziesz się stosować do naszych Warunków, Warunków płatności oraz Zasad i standardów opisanych na stronie https://www.airbnb.com/standards, które stanowią część niniejszego dokumentu.

VII. Zmiana lub wypowiedzenie Warunków programu ochrony gospodarzy od szkód majątkowych

W zakresie dozwolonym przez prawo obowiązujące w Twojej jurysdykcji Airbnb zastrzega sobie prawo do zmiany lub unieważnienia Warunków programu w dowolnym momencie i według własnego uznania.

Jeśli Airbnb wypowie niniejsze Warunki programu, powiadomi Cię o tym e-mailem co najmniej trzydzieści (30) dni przed wypowiedzeniem. Airbnb będzie w dalszym ciągu rozpatrywać wszystkie zgłoszenia wypłaty z tytułu ochrony gospodarzy od szkód majątkowych, które zostały przez Ciebie przesłane przed datą obowiązywania wypowiedzenia, ale utracisz prawo do nowych zgłoszeń.

Jeśli Airbnb zmieni niniejsze Warunki programu ochrony gospodarzy od szkód, opublikujemy nową treść na Platformie Airbnb pod adresem https://www.airbnb.com/Damage Protection. Airbnb będzie w dalszym ciągu przetwarzać wszystkie zgłoszenia wypłaty z tytułu ochrony gospodarzy od szkód majątkowych, które zostały przez Ciebie przesłane przed datą obowiązywania zmian.

Ponadto bez ograniczania praw Airbnb określonych w poprzednim akapicie zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub wypowiedzenia niniejszych Warunków programu na zasadach ogólnych lub zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej jurysdykcji, w dowolnym momencie, według własnego uznania, jeśli: (i) niniejsze Warunki programu ochrony gospodarzy od szkód majątkowych zostaną zinterpretowane przez dowolny organ rządowy lub regulacyjny w dowolnej jurysdykcji jako umowa ubezpieczeniowa lub umowa o świadczenie usług ubezpieczeniowych przez dowolny organ rządowy lub regulacyjny w dowolnej jurysdykcji; (ii) Airbnb będzie zobowiązane w dowolnej jurysdykcji do uzyskania upoważnienia, licencji lub zezwolenia dowolnego rodzaju w celu dalszego zapewniania ochrony gospodarzy od szkód majątkowych w ramach tego programu lub (iii) Airbnb, sąd lub arbiter uzna, że postanowienia niniejszych Warunków naruszają obowiązujące prawo. Jeśli w związku z tym Airbnb zmieni lub wypowie niniejsze Warunki, rozpatrzymy wszystkie Formularze zgłoszenia wypłaty z tytułu ochrony gospodarzy, które złożysz przed datą obowiązywania takiej zmiany lub wypowiedzenia, chyba że takie rozpatrywanie jest zabronione przez ustawę, rozporządzenie, zarządzenie lub dekret jakiegokolwiek organu rządowego bądź innej instytucji.

Aktualna wersja Warunków programu ochrony gospodarzy od szkód majątkowych zostanie udostępniona za pośrednictwem Strony i Aplikacji. Obowiązuje treść Warunków w dniu otrzymania zgłoszenia przez Airbnb.

VIII. Subrogacja

Airbnb i/lub ubezpieczyciel Airbnb mają prawo do działań skierowanych przeciwko dowolnej osobie lub podmiotowi oskarżonemu o spowodowanie strat lub szkód. Działania te mogą dotyczyć wszelkich praw, zgodnie z Warunkami Airbnb, przysługujących Gospodarzowi wobec Gościa odpowiedzialnego za spowodowanie szkód, Osoby zaproszonej lub dowolnej innej osoby trzeciej. Akceptujesz również, że w odniesieniu do wszelkich płatności dokonanych w ramach programu ochrony gospodarzy od szkód majątkowych przez Airbnb lub w jej imieniu będziesz pomagać i w pełni współpracować z Airbnb w zakresie wszelkich działań związanych z subrogacją.

IX. Zastrzeżenia i ograniczenia odpowiedzialności

Korzystasz z Platformy Airbnb jako Gospodarz na własne ryzyko. Ochrona gospodarzy od szkód majątkowych jest oferowana „taka, jaka jest”, bez żadnej gwarancji wyraźnej ani dorozumianej.

Akceptujesz fakt, że w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo ponosisz całe ryzyko związane z dostępem do Platformy Airbnb i korzystaniem z niej, a także z oferowaniem Miejsca zakwaterowania za jej pośrednictwem. Ani Airbnb, ani żadna inna osoba zaangażowana w tworzenie, produkcję lub dostarczanie Platformy Airbnb nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody przypadkowe, szczególne, przykładowe lub wynikowe, w tym utracone zyski, utratę danych lub wartości firmy, przerwę w świadczeniu usług, uszkodzenie komputera lub awarię systemu, ani za jakiekolwiek szkody wynikające z (1) uszczerbku na zdrowiu lub stresu emocjonalnego wynikającego z realizacji Warunków programu ochrony gospodarzy od szkód majątkowych; (2) korzystania z Platformy Airbnb lub braku takiej możliwości; (3) jakiejkolwiek Twojej komunikacji, interakcji lub spotkań z innymi użytkownikami Platformy Airbnb w związku z korzystaniem z niej lub (4) oferowania Miejsca zakwaterowania za pośrednictwem Platformy Airbnb. Airbnb nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody opisane powyżej, niezależnie od tego, czy wynikają z gwarancji, umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), odpowiedzialności za produkt lub innej zasady prawnej, ani od tego, czy Airbnb zostało poinformowane o możliwości wystąpienia takich szkód, nawet jeśli okaże się, że ograniczone środki zaradcze określone w niniejszym dokumencie nie spełniły swojego podstawowego celu.

Airbnb zobowiązuje się do zapłaty kwot zgodnie z Akceptacją wniosku o płatność na podstawie niniejszych Warunków programu ochrony gospodarzy od szkód. Poza tym wyjątkiem łączna odpowiedzialność Airbnb wynikająca z (a) niniejszych Warunków programu; (b) korzystania przez Ciebie z Platformy Airbnb lub braku takiej możliwości, w tym m.in. publikowania Oferty; (c) jakiegokolwiek zakwaterowania oraz (d) Twoich interakcji z innymi Członkami społeczności w żadnym wypadku nie może przekroczyć kwot wypłaconych przez Airbnb w okresie dwunastu (12) miesięcy przed wydarzeniem powodującym powstanie takiej odpowiedzialności lub stu dolarów (100 USD), jeśli takie płatności nie zostały dokonane, stosownie do przypadku. Powyższe ograniczenia szkód stanowią podstawową część umowy między Airbnb a Tobą. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączanie niektórych ograniczeń odpowiedzialności, dlatego powyższe ograniczenia mogę Cię nie dotyczyć. Jeśli mieszkasz poza terytorium Stanów Zjednoczonych, nie ma to wpływu na odpowiedzialność Airbnb za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania ani za wprowadzenie w błąd z zamiarem oszustwa, mylne przedstawianie fundamentalnych treści ani na żadną inną odpowiedzialność, której nie można wykluczyć ani ograniczyć na mocy obowiązującego prawa.

Jeśli mieszkasz na terenie UE, Airbnb ponosi odpowiedzialność na mocy przepisów ustawowych za umyślne i rażące zaniedbanie ze strony nas, naszych przedstawicieli prawnych, dyrektorów lub innych pełnomocników. To samo dotyczy przypuszczenia gwarancji, każdej innej obiektywnej odpowiedzialności oraz sytuacji, w których doszło do uszczerbku na zdrowiu lub życiu. Airbnb ponosi odpowiedzialność za wszelkie wynikające z niedbałości naruszenia istotnych zobowiązań umownych przez nas, naszych przedstawicieli prawnych, dyrektorów lub innych pełnomocników. Istotne zobowiązania umowne to zobowiązania Airbnb, na których regularnie polegasz i na których musisz polegać w celu prawidłowego wykonania umowy, przy czym wysokość zadośćuczynienia jest ograniczona do typowo występujących i  możliwych do przewidzenia szkód. Wszelka dodatkowa odpowiedzialność Airbnb jest wyłączona.

X. Rozstrzyganie sporów i umowa arbitrażowa

 1. Składanie wniosku. Niniejsza Umowa arbitrażowa ma zastosowanie do Ciebie, wyłącznie jeśli mieszkasz lub prowadzisz zarejestrowaną działalność na terenie Stanów Zjednoczonych. Jeśli nie mieszkasz lub nie prowadzisz zarejestrowanej działalności na terenie Stanów Zjednoczonych, a mimo to wniesiesz jakiekolwiek roszczenie na drodze prawnej przeciwko Airbnb w Stanach Zjednoczonych, niniejsza Umowa arbitrażowa posłuży do wstępnego ustalenia, czy punkt X ma zastosowanie w Twoim przypadku, oraz do pozostałych wstępnych ustaleń, w tym w zakresie miejsca zamieszkania, arbitrażu, działalności i prawa właściwego.
 2. Proces rozstrzygania sporów. Airbnb dąży do tego, aby proces rozstrzygania sporów był przyjazny dla konsumentów. Z tego powodu Warunki programu ochrony gospodarzy od szkód majątkowych przewidują dwuczęściowy proces dla osób, do których ma zastosowanie punkt X: (1) nieformalne negocjacje bezpośrednio z pracownikami obsługi klienta Airbnb (punkt X podpunkt 3 poniżej), a w razie potrzeby (2) wiążący arbitraż prowadzony przez amerykańską organizację ds. arbitrażu („AAA”, tj. American Arbitration Association). W ramach alternatywy dla postępowania arbitrażowego obie strony mają prawo do dochodzenia zadośćuczynienia w sądzie ds. drobnych roszczeń.
 3. Obowiązkowe przedarbitrażowe rozstrzyganie sporów i procedura powiadamiania. Co najmniej 30 dni przed wszczęciem postępowania arbitrażowego każda ze stron zgadza się powiadomić o sprawie drugą stronę sporu na piśmie i podjąć w dobrej wierze próbę wynegocjowania nieformalnego rozwiązania sporu. Aby powiadomić Airbnb o  wszczęciu sporu, należy wysłać pismo do przedstawiciela Airbnb ds. obsługi klienta: CSC Lawyers Incorporating Service, 2710 Gateway Oaks Drive, Suite 150N, Sacramento, Kalifornia 95833. Airbnb prześle powiadomienie o  wszczęciu sporu na adres e-mail powiązany z Twoim kontem na Airbnb. Powiadomienie o wszczęciu sporu musi zawierać: imię i nazwisko strony sporu oraz preferowane dane do kontaktu, krótki opis sporu i oczekiwane zadośćuczynienie. Jeśli strony nie są w stanie rozstrzygnąć sporu w ciągu 30 dni, jedna ze stron może rozpocząć arbitraż, składając pisemne Żądanie arbitrażu (dostępne pod adresem www.adr.org) do AAA i przekazując kopię pisma drugiej stronie, jak określono w Regulaminie AAA (dostępnym pod adresem www.adr.org).
 4. Zgoda na arbitraż. Obie strony zgadzają się, że jakiekolwiek spory, roszczenia lub różnice zdań wynikające z niniejszych Warunków programu ochrony gospodarzy od szkód majątkowych lub z nimi związane albo dotyczące ich zastosowania, naruszenia, wypowiedzenia, ważności, stosowania lub interpretacji albo związane z korzystaniem z Platformy Airbnb, Usług gospodarza lub jakichkolwiek Treści (zwane dalej łącznie „Sporami”) będą rozstrzygane w drodze wiążącego indywidualnego arbitrażu („Umowa arbitrażowa”). W przypadku gdy strony nie mogą się porozumieć, czy niniejsza Umowa arbitrażowa może obowiązywać lub czy może mieć zastosowanie do Sporu, obie strony zgadzają się, że rozstrzygnie to arbiter.
 5. Wyjątki od Umowy arbitrażowej. Obie strony zgadzają się, że następujące powództwa i/lub roszczenia o zadośćuczynienie stanowią wyjątek od Umowy arbitrażowej i sprawy takie zostaną wniesione do sądu właściwej jurysdykcji (zgodnie z definicją w punkcie 22 Warunków): (i) wszelkie roszczenia lub powództwa oparte na faktycznym lub możliwym naruszeniu, sprzeniewierzeniu lub złamaniu praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych, patentów lub innych praw własności intelektualnej jednej ze stron; (ii) wszelkie roszczenia lub powództwa o pilne zabezpieczenie roszczeń na podstawie naglących okoliczności (np. bezpośrednie niebezpieczeństwo lub popełnienie przestępstwa, działania hakerskie, atak cybernetyczny); (iii) wniosek o odszkodowanie w postaci publicznego zabezpieczenia roszczeń; lub (iv) wszelkie indywidualne roszczenia dotyczące napaści seksualnej lub molestowania seksualnego, do którego doszło podczas korzystania z Platformy Airbnb lub Usług Gospodarza Airbnb. Obie strony zgadzają się, że środek zaradczy w postaci nakazu sądowego będzie obowiązywał po arbitrażu w zakresie wszystkich możliwych do rozstrzygnięcia kwestii dotyczących roszczeń, środków zaradczych lub powództw. Zostanie on utrzymany do czasu zakończenia arbitrażu zgodnie z punktem 3 federalnej ustawy o arbitrażu (ang. Federal Arbitration Act).
 6. Zasady arbitrażu i prawo właściwe. Niniejsza Umowa arbitrażowa stanowi dowód transakcji w handlu międzypaństwowym, a federalna ustawa o arbitrażu reguluje wszelkie merytoryczne i proceduralne interpretacje oraz zasady stosowania tego przepisu. Arbitraż będzie prowadzony przez AAA zgodnie z Regulaminem arbitrażu konsumenckiego i/lub innymi zasadami arbitrażu AAA, które zostaną uznane za obowiązujące przez AAA („Regulamin AAA”), z wyjątkiem zmian wprowadzonych w niniejszym dokumencie. Regulamin AAA jest dostępny na stronie www.adr.org. Aby rozpocząć arbitraż, należy złożyć do AAA pisemne żądanie (wzór dostępny pod adresem www.adr.org) i przekazać jego kopię drugiej stronie, zgodnie z Regulaminem AAA.
 7. Zmiana w stosunku do Regulaminu AAA – rozprawa/lokalizacja. Aby ułatwić Ci proces arbitrażu, Airbnb wyraża zgodę na przeprowadzenie go, według Twojego uznania: (a) w hrabstwie USA, w którym mieszkasz; (b) w hrabstwie San Francisco; (c) telefonicznie lub za pomocą wideokonferencji lub (d) jeśli wszystkie strony wyrażą na to zgodę poprzez samo złożenie dokumentów do arbitra.
 8. Zmiana w stosunku do Regulaminu AAA – honoraria i koszty adwokackie.Twoje opłaty arbitrażowe i udział w kosztach wynagrodzenia arbitra podlegają Regulaminowi AAA i, w stosownych przypadkach, ograniczeniom wynikającym z regulaminu klienta AAA. Jeśli arbiter uzna, że koszty są nadmierne, Airbnb pokryje wskazaną nadwyżkę takich opłat i wydatków. Każda ze stron może złożyć wniosek, aby arbiter zasądził opłatę honorariów i kosztów adwokackich przez drugą stronę, o ile zostanie udowodnione (zgodnie z obowiązującym prawem i Regulaminem AAA), że roszczenie, skarga wzajemna lub obrona tej strony przed roszczeniem są bezpodstawne pod względem faktycznym lub prawnym, zostały wniesione w złej wierze lub w celu zastraszenia albo są w inny sposób nieuzasadnione.
 9. Decyzja arbitra. Decyzja arbitra będzie zawierać istotne ustalenia i wnioski, na podstawie których arbiter wydał orzeczenie. Wyrok w sprawie orzeczenia arbitrażowego może zostać wydany w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji. Arbiter może przyznać dowolne zadośćuczynienie przewidziane przez prawo lub Regulamin AAA, ale zadeklarowane lub nakazowe zadośćuczynienie może zostać przyznane wyłącznie na indywidualnych zasadach i tylko w zakresie niezbędnym do zapewnienia zadośćuczynienia uzasadnionego indywidualnym roszczeniem powoda.
 10. Zrzeczenie się prawa do rozprawy z udziałem ławy przysięgłych. Obie strony akceptują fakt, że zrzekają się prawa do procesu sądowego z udziałem ławy przysięgłych w odniesieniu do wszystkich sporów podlegających arbitrażowi.
 11. Zrzeczenie się prawa do wszczynania sporu zbiorowego i reprezentatywnego. Obie strony akceptują fakt, że w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo zrzekają się prawa do uczestniczenia jako powód lub członek grupy w każdym domniemanym pozwie zbiorowym, arbitrażu grupowym, powództwie ogólnym z zakresu prawa cywilnego lub jakimkolwiek innym postępowaniu przedstawicielskim lub skonsolidowanym. O ile strony nie uzgodnią tego na piśmie, arbiter nie może konsolidować więcej niż jednego roszczenia strony i nie może w inny sposób przewodniczyć jakiejkolwiek formie postępowania grupowego lub przedstawicielskiego. Jeśli istnieje prawomocne orzeczenie sądowe stwierdzające, że obowiązujące prawo wyklucza takie zrzeczenie się praw w odniesieniu do jakiegokolwiek roszczenia, powództwa lub żądanego środka prawnego, wówczas to i wyłącznie to roszczenie, powództwo lub żądany środek prawny zostaną oddzielone od niniejszej Umowy arbitrażowej i wniesione do sądu właściwej jurysdykcji. W przypadku gdy roszczenie, powództwo lub żądany środek zaradczy zostaną oddzielone zgodnie z treścią niniejszego zapisu, wówczas obie strony zgadzają się, że roszczenia, powództwa lub żądane środki zaradcze, które nie podlegają arbitrażowi, zostaną zawieszone do czasu rozstrzygnięcia przez arbitra wszystkich możliwych do arbitrażu roszczeń, powództw i żądanych środków zaradczych.
 12. Rozdzielność. Z wyjątkiem przypadków określonych w punkcie X, w podpunkcie 11, w sytuacji gdy jakakolwiek część niniejszej Umowy arbitrażowej zostanie uznana za niezgodną z prawem lub za niewykonalną, postanowienie takie zostanie usunięte, a pozostała część Umowy arbitrażowej uzyska moc prawną.
 13. Zmiany w Umowie arbitrażowej. Jeśli od momentu zaakceptowania przez Ciebie Warunków programu ochrony gospodarzy od szkód majątkowych (lub jakichkolwiek późniejszych zmian tych Warunków) Airbnb zmieni treść tego punktu X, możesz nie wyrazić zgody na tę zmianę, wysyłając do nas pisemne powiadomienie (również za pomocą poczty elektronicznej) w ciągu 30 dni od daty wejścia zmiany w życie. Odrzucenie nowej zmiany nie unieważnia ani nie zmienia Twojej wcześniejszej zgody na jakiekolwiek ustalenia dotyczące rozstrzygania wszelkich Sporów między Tobą a Airbnb (ani Twojej wcześniejszej zgody na wszelkie późniejsze zmiany), które pozostaną w mocy i będą stosowane w odniesieniu do wszelkich Sporów między Tobą a Airbnb.
 14. Przetrwanie zapisów. Z wyjątkiem przypadków określonych w punkcie X, w podpunkcie 12 i z zastrzeżeniem punktu 13, podpunktu 6 Warunków punkt X będzie obowiązywać po wypowiedzeniu niniejszych Warunków programu ochrony gospodarzy od szkód majątkowych, nawet jeśli przestaniesz korzystać z Platformy Airbnb lub zamkniesz swoje konto na Airbnb.

      XI. Zasady ogólne

      Zabezpieczanie

      Zobowiązujesz się do zwolnienia z odpowiedzialności, a także do obrony i zabezpieczenia Airbnb oraz naszych podmiotów stowarzyszonych i zależnych, a także ich pracowników urzędników, dyrektorów i agentów przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, szkodami, stratami i wydatkami, w tym, bez ograniczeń, uzasadnionymi opłatami prawnymi i księgowymi wynikającymi lub w jakikolwiek sposób związanymi z ochroną gospodarzy od szkód majątkowych i niniejszymi Warunkami programu.

      Jeśli wynajmujesz Miejsce zakwaterowania (ale nie jesteś jego właścicielem), które wskażesz jako Miejsce zakwaterowania objęte ochroną, akapit powyżej ma zastosowanie w szczególności do wszelkich sporów między Tobą a właścicielem Miejsca zakwaterowania. Ponosisz pełną odpowiedzialność za uzyskanie zgody wynajmującego na opublikowanie oferty na Airbnb i przestrzeganie wszelkich udzielonych zezwoleń w należytym zakresie.

      Całość umowy

      Niniejsze Warunki programu stanowią całą i wyłączną umowę między Airbnb a Tobą w  zakresie ochrony gospodarzy od szkód majątkowych oraz niniejszych Warunków. Zastępują one wszelkie wcześniejsze ustne lub pisemne porozumienia lub umowy między Airbnb a Tobą dotyczące tych kwestii.

      Przekazywanie

      Nie możesz z mocy prawa lub w inny sposób przekazać ani przenieść na inną osobę swoich zobowiązań ani uprawnień z tytułu niniejszych Warunków programu ochrony gospodarzy od szkód majątkowych bez uprzedniej pisemnej zgody Airbnb. Wszelkie próby przekazania lub przeniesienia uprawnień do niniejszych Warunków programu bez takiej zgody będą nieważne i bezskuteczne. Airbnb może przekazać lub przenieść na inną osobę swoje zobowiązania i uprawnienia z tytułu niniejszych Warunków według własnego uznania i bez żadnych ograniczeń. Twoje prawo do rozwiązania Umowy z Airbnb pozostaje nienaruszone. Z zastrzeżeniem powyższego niniejsze Warunki programu ochrony gospodarzy od szkód majątkowych będą wiążące i będą obowiązywać z korzyścią dla stron, ich następców i prawnie dozwolonych cesjonariuszy.

      Zawiadomienia

      O ile nie określono inaczej, wszelkie zawiadomienia lub inne komunikaty dla stron, dozwolone lub wymagane na mocy niniejszej Umowy, będą miały formę pisemną i będą przekazywane przez Airbnb za pośrednictwem poczty e-mail, powiadomienia na Platformie Airbnb lub usługi przesyłania wiadomości (w tym SMS-ów i WeChat). W przypadku powiadomień kierowanych do stron zamieszkałych poza granicami Niemiec za datę otrzymania uważa się datę przesłania powiadomienia przez Airbnb.

      Prawo właściwe i jurysdykcja

      Niniejsze Warunki programu ochrony gospodarzy od szkód majątkowych będą interpretowane zgodnie z punktami 22 i 25 Warunków.

      Zrzeczenie się i rozdzielność postanowień

      Brak stosowania przez Airbnb jakichkolwiek praw lub postanowień niniejszych Warunków programu ochrony nie będzie stanowić zrzeczenia się stosowania tego prawa lub postanowienia w przyszłości. Zrzeczenie się takiego prawa lub postanowienia będzie skuteczne tylko wtedy, gdy zostanie sporządzone na piśmie i podpisane przez należycie upoważnionego przedstawiciela Airbnb. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach programu ochrony gospodarzy od szkód majątkowych skorzystanie przez którąkolwiek ze stron z któregokolwiek ze środków zaradczych przysługujących jej na mocy niniejszych Warunków programu pozostanie bez uszczerbku dla innych środków zaradczych przysługujących jej na mocy niniejszych Warunków programu lub w inny sposób. Jeśli z jakiegokolwiek powodu arbiter lub sąd właściwej jurysdykcji uzna którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków programu ochrony gospodarzy od szkód majątkowych za nieważne lub niewykonalne, postanowienie to będzie stosowane w maksymalnym dozwolonym zakresie, a pozostałe postanowienia niniejszych Warunków programu pozostaną w mocy.

      XII. Kontakt z Airbnb

      Jeśli masz pytania na temat niniejszych Warunków programu ochrony gospodarzy od szkód majątkowych, napisz do nas.

      Powiązane artykuły

      Uzyskaj pomoc dotyczącą m.in. rezerwacji i konta.
      Zaloguj się lub zarejestruj