Przejdź do treści
  Przejdź dalej, aby uzyskać proponowane wyniki

  Strategia podatkowa w UK od Airbnb

  Wstęp

  Airbnb (dalej zwane “Grupą”) przestrzega obowiązujących zasad i przepisów prawa podatkowego we wszystkich rejonach prowadzenia swojej działalności, w tym na terenie Wielkiej Brytanii. Przez przestrzeganie zasad i przepisów należy rozumieć terminowe odprowadzanie prawidłowo naliczonych podatków, przedstawianie wszystkich zaistniałych okoliczności na wezwanie organów podatkowych, a także ubieganie się o możliwość stosowania ulg i preferencyjnych zasad w sytuacjach, kiedy jest to możliwe.

  Airbnb zobowiązane jest do współpracy z władzami rejonów, które są domem dla gości i gospodarzy zarejestrowanych w portalu, aby należne podatki były przekazywane zgodnie z przepisami.

  Zarządzamy również naszymi zobowiązaniami podatkowymi na całym świecie (w tym w zakresie podatku dochodowego, VAT, GST, podatku od sprzedaży i usług, a także innych podatków) zgodnie z przepisami obowiązującymi w obszarach jurysdykcji i krajach, w których prowadzimy działalność.

  Ryzyko podatkowe i zasady zarządzania

  Nasz wydział ds. podatkowych i zarząd wraz z dyrektorem ds. podatków stosuje się do strategii podatkowej obowiązującej w Wielkiej Brytanii.

  Zarząd wraz z dyrektorem ds. podatków Airbnb koncentruje się na wdrażaniu zasad mających na celu prawidłowe zarządzanie ryzykiem podatkowym; to zespół w pełni odpowiedzialny za sprawy podatkowe Grupy i za nadzór nad ryzykiem podatkowym, podlegający rewizji Rady Nadzorczej. Kontrola ryzyka podatkowego i zasady zarządzania mają na celu zapewnienie optymalnego nadzoru ze strony doświadczonych ekspertów nad wszelkimi decyzjami związanymi z podatkami, stanowią też gwarancję, że wszystkie zobowiązania podatkowe będą należycie realizowane, a Grupa otrzyma wsparcie zewnętrznych konsultantów w razie zaistnienia takiej potrzeby.

  Przestrzeganie przepisów

  Zobowiązujemy się do przestrzegania zasad i przepisów prawa podatkowego obowiązujących w rejonach prowadzenia naszej działalności.

  Naszym celem jest budowanie wartości na trwałych fundamentach, poprzez wpieranie naszej działalności handlowej w zakresie przestrzegania zasad i przepisów prawa podatkowego obowiązujących w rejonach, w których prowadzimy działalność, z wykorzystaniem dozwolonych przepisami ulg i zwolnień. Nie zapominamy przy tym o interesach zainteresowanych stron i dbamy, by relacje z władzami podatkowymi były możliwie efektywne, a nasze działania – przejrzyste. Nasze zobowiązania podatkowe podlegają wszechstronnej analizie pod kątem możliwego ryzyka, co ma na celu ochronę Grupy przed zagrożeniami natury finansowej i operacyjnej, jak również w zakresie dobrego imienia Grupy.

  Przykładowo, w Wielkiej Brytanii stworzyliśmy specjalną zakładkę: "Odpowiedzialne Wynajmowanie", z której gospodarze dowiedzą się o lokalnych przepisach i normach prawnych, w tym o konsekwencjach podatkowych w odniesieniu do przychodów gospodarza.

  Planowanie podatkowe

  W zakresie planowania podatkowego w Wielkiej Brytanii, kierujemy się następującymi Regułami Podatkowymi Airbnb:

  • Airbnb przestrzega wszystkich przepisów obowiązujących na świecie i płaci należne podatki.
  • Airbnb uważnie analizuje implikacje podatkowe związane ze swoją działalnością i zarządza zobowiązaniami podatkowymi w ramach działalności operacyjnej.
  • Airbnb nie zawiera fikcyjnych ani nieprawnych umów czy ustaleń mających na celu ograniczenie swoich zobowiązań podatkowych w Wielkiej Brytanii. Nasz status podatkowy, deklaracje i rozliczenia w tym zakresie stanowią pełne odzwierciedlenie naszej działalności gospodarczej na terenie Wielkiej Brytanii.
  • Airbnb zobowiązane jest do odprowadzania należnych podatków w każdym kraju, w którym prowadzi działalność.

  Akceptowalny poziom ryzyka podatkowego

  Zważywszy na skalę prowadzonej działalności i wielkość zobowiązań podatkowych, należy liczyć się z występowaniem ryzyka w zakresie interpretacji przepisów prawa, a także zgodności naszych ustaleń. Aktywnie działamy w kierunku identyfikacji, szacowania, zarządzania i monitorowania zagrożeń podatkowych, aby pozostawać w zgodzie z zasadami Grupy w zakresie zarządzania ryzykiem.

   

  Grupa uwzględnia fakt, iż potencjalne ryzyko może mieć charakter finansowy i operacyjny, jak również odnosić się do reputacji marki. Uważamy, że kluczem do prawidłowego zarządzania ryzykiem jest przestrzeganie przepisów podatkowych, a także przyjęcie strategii podejmowania ryzyka w niskim zakresie.

  Relacje z organami podatkowymi

  Nasze kontakty z organami podatkowymi, w tym z brytyjskim urzędem skarbowym (HMRC), cechuje pełna szczerość, prawość, szacunek i uczciwość w duchu dobrej współpracy.

  Naszym celem jest budowanie profesjonalnych i efektywnych relacji z organami podatkowymi przy zachowaniu czytelnej jawności, bowiem w interesie nas wszystkich jest jak najwcześniejsze identyfikowanie i ograniczanie potencjalnych zagrożeń. Nasze deklaracje podatkowe są przejrzyste; aktywnie działamy w zakresie podnoszenia istotnych kwestii, aby organy podatkowe mogły w sposób należyty i efektywny wykorzystywać swoje zasoby. Niekiedy przed rozpoczęciem transakcji kontaktujemy się sami z organami podatkowymi celem ustalenia, czy nasza interpretacja przepisów prawa podatkowego jest prawidłowa.

  Grupa stoi na stanowisku, że dobre relacje z organami podatkowymi są niezmiernie cenne i ze swojej strony wykazuje chęć współpracy w sposób nie budzący żadnych wątpliwości. Cel ten realizuje w następujący sposób:

  • Deklaracje podatkowe składane są terminowo i są szczegółowe w treści, aby HMRC i inne organy podatkowe miały dokładny wgląd w kwestie związane z firmą dokonującą rozliczenia podatkowego;
  • Rubryki deklaracji są wypełniane na podstawie załączanych dokumentów, w tym raportów z audytów i z procesów ich zatwierdzania;
  • Należne podatki są prawidłowo naliczane i odprowadzane;
  • Ustalenia księgowe w zakresie podatków opierają się na mocnych podstawach, są dokładne i pozostają w zgodzie z zaleceniami brytyjskiej izby księgowej;
  • Działy i zespoły zaangażowane w monitorowanie procesów podatkowych otrzymują niezbędne materiały i wsparcie, a pracownicy kluczowi dla tych procesów są dobierani w sposób umożliwiający terminowe zarządzanie kwestiami związanymi z przestrzeganiem przepisów podatkowych.

  Powyższy dokument dotyczący strategii podatkowych został sporządzony w oparciu o Ustawę o Finansach z 2016 roku, sekcja 161 i 19(2) działu 19.

  Czy uzyskana pomoc była wystarczająca?