Przejdź do treści
  Przejdź dalej, aby uzyskać proponowane wyniki
  Aktualności o COVID-19
  Aby znaleźć opcje anulowania i zwrotu, wybierz rezerwację na stronie Podróże. Nasza polityka okoliczności wyjątkowych dotyczy określonych rezerwacji. Jeśli termin Twojego zameldowania przypada po 15 września, zajrzyj tu 15 sierpnia 2020 roku, aby dowiedzieć się więcej.

  Strategia podatkowa w UK od Airbnb

  Wstęp

  Airbnb (dalej zwane “Grupą”) przestrzega obowiązujących zasad i przepisów prawa podatkowego we wszystkich rejonach prowadzenia swojej działalności, w tym na terenie Wielkiej Brytanii. Przez przestrzeganie zasad i przepisów należy rozumieć terminowe odprowadzanie prawidłowo naliczonych podatków, przedstawianie wszystkich zaistniałych okoliczności na wezwanie organów podatkowych, a także ubieganie się o możliwość stosowania ulg i preferencyjnych zasad w sytuacjach, kiedy jest to możliwe.

  Airbnb zobowiązane jest do współpracy z władzami rejonów, które są domem dla gości i gospodarzy zarejestrowanych w portalu, aby należne podatki były przekazywane zgodnie z przepisami.

  Zarządzamy również naszymi zobowiązaniami podatkowymi na całym świecie (w tym w zakresie podatku dochodowego, VAT, GST, podatku od sprzedaży i usług, a także innych podatków) zgodnie z przepisami obowiązującymi w obszarach jurysdykcji i krajach, w których prowadzimy działalność.

  Ryzyko podatkowe i zasady zarządzania

  Nasz wydział ds. podatkowych i zarząd wraz z dyrektorem ds. podatków stosuje się do strategii podatkowej obowiązującej w Wielkiej Brytanii.

  Zarząd wraz z dyrektorem ds. podatków Airbnb koncentruje się na wdrażaniu zasad mających na celu prawidłowe zarządzanie ryzykiem podatkowym; to zespół w pełni odpowiedzialny za sprawy podatkowe Grupy i za nadzór nad ryzykiem podatkowym, podlegający rewizji Rady Nadzorczej. Kontrola ryzyka podatkowego i zasady zarządzania mają na celu zapewnienie optymalnego nadzoru ze strony doświadczonych ekspertów nad wszelkimi decyzjami związanymi z podatkami, stanowią też gwarancję, że wszystkie zobowiązania podatkowe będą należycie realizowane, a Grupa otrzyma wsparcie zewnętrznych konsultantów w razie zaistnienia takiej potrzeby.

  Przestrzeganie przepisów

  Zobowiązujemy się do przestrzegania zasad i przepisów prawa podatkowego obowiązujących w rejonach prowadzenia naszej działalności.

  Naszym celem jest budowanie wartości na trwałych fundamentach, poprzez wpieranie naszej działalności handlowej w zakresie przestrzegania zasad i przepisów prawa podatkowego obowiązujących w rejonach, w których prowadzimy działalność, z wykorzystaniem dozwolonych przepisami ulg i zwolnień. Nie zapominamy przy tym o interesach zainteresowanych stron i dbamy, by relacje z władzami podatkowymi były możliwie efektywne, a nasze działania – przejrzyste. Nasze zobowiązania podatkowe podlegają wszechstronnej analizie pod kątem możliwego ryzyka, co ma na celu ochronę Grupy przed zagrożeniami natury finansowej i operacyjnej, jak również w zakresie dobrego imienia Grupy.

  Przykładowo, w Wielkiej Brytanii stworzyliśmy specjalną zakładkę: "Odpowiedzialne Wynajmowanie", z której gospodarze dowiedzą się o lokalnych przepisach i normach prawnych, w tym o konsekwencjach podatkowych w odniesieniu do przychodów gospodarza.

  Planowanie podatkowe

  W zakresie planowania podatkowego w Wielkiej Brytanii, kierujemy się następującymi Regułami Podatkowymi Airbnb:

  • Airbnb przestrzega wszystkich przepisów obowiązujących na świecie i płaci należne podatki.
  • Airbnb uważnie analizuje implikacje podatkowe związane ze swoją działalnością i zarządza zobowiązaniami podatkowymi w ramach działalności operacyjnej.
  • Airbnb nie zawiera fikcyjnych ani nieprawnych umów czy ustaleń mających na celu ograniczenie swoich zobowiązań podatkowych w Wielkiej Brytanii. Nasz status podatkowy, deklaracje i rozliczenia w tym zakresie stanowią pełne odzwierciedlenie naszej działalności gospodarczej na terenie Wielkiej Brytanii.
  • Airbnb zobowiązane jest do odprowadzania należnych podatków w każdym kraju, w którym prowadzi działalność.

  Akceptowalny poziom ryzyka podatkowego

  Zważywszy na skalę prowadzonej działalności i wielkość zobowiązań podatkowych, należy liczyć się z występowaniem ryzyka w zakresie interpretacji przepisów prawa, a także zgodności naszych ustaleń. Aktywnie działamy w kierunku identyfikacji, szacowania, zarządzania i monitorowania zagrożeń podatkowych, aby pozostawać w zgodzie z zasadami Grupy w zakresie zarządzania ryzykiem.

   

  Grupa uwzględnia fakt, iż potencjalne ryzyko może mieć charakter finansowy i operacyjny, jak również odnosić się do reputacji marki. Uważamy, że kluczem do prawidłowego zarządzania ryzykiem jest przestrzeganie przepisów podatkowych, a także przyjęcie strategii podejmowania ryzyka w niskim zakresie.

  Relacje z organami podatkowymi

  Nasze kontakty z organami podatkowymi, w tym z brytyjskim urzędem skarbowym (HMRC), cechuje pełna szczerość, prawość, szacunek i uczciwość w duchu dobrej współpracy.

  Naszym celem jest budowanie profesjonalnych i efektywnych relacji z organami podatkowymi przy zachowaniu czytelnej jawności, bowiem w interesie nas wszystkich jest jak najwcześniejsze identyfikowanie i ograniczanie potencjalnych zagrożeń. Nasze deklaracje podatkowe są przejrzyste; aktywnie działamy w zakresie podnoszenia istotnych kwestii, aby organy podatkowe mogły w sposób należyty i efektywny wykorzystywać swoje zasoby. Niekiedy przed rozpoczęciem transakcji kontaktujemy się sami z organami podatkowymi celem ustalenia, czy nasza interpretacja przepisów prawa podatkowego jest prawidłowa.

  Grupa stoi na stanowisku, że dobre relacje z organami podatkowymi są niezmiernie cenne i ze swojej strony wykazuje chęć współpracy w sposób nie budzący żadnych wątpliwości. Cel ten realizuje w następujący sposób:

  • Deklaracje podatkowe składane są terminowo i są szczegółowe w treści, aby HMRC i inne organy podatkowe miały dokładny wgląd w kwestie związane z firmą dokonującą rozliczenia podatkowego;
  • Rubryki deklaracji są wypełniane na podstawie załączanych dokumentów, w tym raportów z audytów i z procesów ich zatwierdzania;
  • Należne podatki są prawidłowo naliczane i odprowadzane;
  • Ustalenia księgowe w zakresie podatków opierają się na mocnych podstawach, są dokładne i pozostają w zgodzie z zaleceniami brytyjskiej izby księgowej;
  • Działy i zespoły zaangażowane w monitorowanie procesów podatkowych otrzymują niezbędne materiały i wsparcie, a pracownicy kluczowi dla tych procesów są dobierani w sposób umożliwiający terminowe zarządzanie kwestiami związanymi z przestrzeganiem przepisów podatkowych.

  Powyższy dokument dotyczący strategii podatkowych został sporządzony w oparciu o Ustawę o Finansach z 2016 roku, sekcja 161 i 19(2) działu 19.

  Czy uzyskana pomoc była wystarczająca?