Przejdź do treści
  Przejdź dalej, aby uzyskać proponowane wyniki
  Podstawy Airbnb

  Warunki korzystania z treści wygenerowanych przez użytkownika Airbnb

  Airbnb, Inc. ("Airbnb") zwraca się z prośbą do użytkowników mediów społecznościowych o pozwolenie na zamieszczanie najbardziej interesujących treści na różnych stronach, kanałach społecznościowych i w różnych materiałach promocyjnych. Czytasz tę wiadomość, ponieważ Airbnb prosi o zgodę na wykorzystanie należących do Ciebie treści w sposób wskazany powyżej.

  Jeśli zdecydujesz się pozwolić nam na wykorzystanie Twoich treści ("Treści społecznościowe"), przesyłając odpowiedź zwrotną z hasłem #AirbnbPhoto, wyrażasz tym samym zgodę na podmiotowe Warunki.

  Airbnb nawiązało współpracę z pewną liczbą operatorów internetowych w celu gromadzenia i umieszczania na stronie internetowej Airbnb (www.airbnb.com i inne) ("Strona"), kanałach społecznościowych, w materiałach promocyjnych i innych własnościach cyfrowych ("Własności Airbnb") zdjęć, tekstu, grafik, materiałów dźwiękowych, filmów, informacji o lokalizacjach, komentarzy oraz wszelkich pozostałych materiałów z mediów społecznościowych do wykorzystania przez Airbnb w związku ze swoją działalnością, w tym dla celów publikowania treści, marketingowych, promocyjnych i innych działań powiązanych z klientami ("Usługi Airbnb").

  Airbnb zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Warunkach Użytkowania w drodze publikacji zaktualizowanych treści bez konieczności uprzedniego poinformowania. Z tego powodu, użytkownik powinien każdorazowo zapoznawać się z Warunkami w chwili wyrażania zgody na wykorzystanie Treści Użytkownika lub ich autoryzacji.

  LICENCJA NA TREŚCI UŻYTKOWNIKA

  Niniejszym użytkownik przyznaje Airbnb i powiązanym z nimi firmom oraz ich agentom, licencjobiorcom, kontrahentom, sukcesorom, przedstawicielom prawnym, cedentom, zewnętrznym dostawcom usług oraz ich partnerom handlowym, agencjom marketingowym lub PR (public relations) i innym filiom ("Licencjonowane strony") obowiązujące na całym świecie, ciągłe, nieodwołalne, wolne od tantiem, w pełni opłacone, niewyłączne, zbywalne i podlegające sublicencji prawo do wykorzystywania Treści Użytkownika w dowolny sposób określany według uznania Licencjonowanych Stron, włącznie z umieszczaniem ich na stronach internetowych i w mediach społecznościowych obsługiwanych przez Licencjonowane Strony, w wiadomościach e-mail zawierających materiały promocyjne, w reklamach oraz we wszystkich pozostałych działaniach marketingowych, promocyjnych i reklamowych z uwzględnieniem wszystkich mediów istniejących obecnie i w przyszłości. Licencjonowane Strony mogą wykorzystywać, prezentować, odtwarzać, rozpowszechniać, nadawać, wykorzystywać do tworzenia nowych materiałów, łączyć z innymi materiałami, zmieniać i/lub edytować Treści Użytkownika w dowolny sposób, bez żadnych zobowiązań względem użytkownika.

  Użytkownik przyznaje Licencjonowanym Stronom prawo do wykorzystywania wraz z Treściami Użytkownika: nazwy użytkownika, prawdziwego imienia, zdjęcia, wizerunku, opisu, lokalizacji i innych informacji identyfikacyjnych, włącznie z głosem.

  Niniejszym użytkownik wyraża zgodę i oświadcza, że (i) ponosi odpowiedzialność za Treści Użytkownika, (ii) posiada wszelkie prawa do Treści Użytkownika i/lub uzyskał odpowiednie prawa i zezwolenia od pozostałych osób i/lub podmiotów, które posiadają, zarządzają lub roszczą sobie prawo do Treści Użytkownika, (iii) jest osobą pełnoletnią, (iv) wykorzystanie Treści Użytkownika przez Licencjonowane Strony w sposób opisany w tej licencji nie naruszy praw użytkownika, włącznie z prawami autorskimi, patentowymi, do prywatności, moralnymi, własnościowymi, tajemnicą handlową i prawami stron trzecich, ani żadnych innych praw, przepisów ani regulacji, oraz (v) Treści Użytkownika nie zawierają treści zniesławiających, oszczerczych, obscenicznych, znieważających, obraźliwych, nieprzyzwoitych, nienawistnych, napastliwych, pornograficznych ani gróźb i pozostają w zgodzie z prawem.

  Niniejszym użytkownik zobowiązuje się zabezpieczyć i zwolnić Licencjonowane Strony lub osoby przez nie upoważnione z odpowiedzialności związanej z wykorzystaniem Treści Użytkownika przez Licencjonowane Strony.

  Przesyłane Treści Użytkownika są uważane za jawne i Licencjonowane Strony nie mają obowiązku zachowywania poufności zawartych w nich informacji (niezależnie od ich formy), z wyjątkiem przypadków określonych w politykach prywatności Licencjonowanych Stron. Korzystanie z tej Strony lub Usług jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie wszelkich danych osobowych dostarczanych przez Licencjonowane Strony i wykorzystywanie ich przez Licencjonowane Strony oraz ujawnianie ich w ramach wykorzystywania Treści Użytkownika w sposób opisany w tej licencji. W przypadku niewyrażenia zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych w sposób wskazany powyżej, należy zaprzestać korzystania ze Strony i Usług; w przeciwnym razie, przekazanie danych Licencjonowanym Stronom jest konieczne. Dane osobowe mogą zostać przesłane na serwery znajdujące się poza granicami zamieszkiwanego kraju lub przekazane stronom trzecim w innych krajach, aby mogły one przetwarzać dane osobowe w imieniu Licencjonowanych Stron. Korzystając ze Strony lub Usług bądź przez przekazując Licencjonowanym Stronom dane osobowe, użytkownik wyraża tym samym zgodę na wyżej wymienione gromadzenie, wykorzystywanie, ujawnianie, przekazywanie i przetwarzanie danych osobowych w sposób zgodny z Warunkami, Polityką Prywatności i stosownymi przepisami oraz regulacjami dotyczącymi ochrony.

  Licencjonowane Strony zastrzegają prawo do usunięcia Treści Użytkownika ze Strony i Własności Airbnb. W przypadku podejrzeń, że jakiekolwiek treści (włącznie z Treściami Użytkownika) znajdujące się na Stronie lub we Własnościach Airbnb, bądź też publikowane lub używane w Usługach Airbnb naruszają czyjeś prawa autorskie, należy odnieść się do Polityki Praw Autorskich Airbnb: www.airbnb.com/terms/copyright_policy.

  DODATKOWE WARUNKI

  Warunki dotyczą całej Strony, Własności Airbnb, Usług Airbnb i Treści Użytkownika, chyba że licencja stanowi inaczej. Ponadto, w zależności od zakresu, w jakim Treści Użytkownika są publikowane na Stronie lub we Własnościach Airbnb, lub w jakim stopniu są powiązane z Usługami Airbnb, użytkownika obowiązują dodatkowe warunki, umowy, wskazówki lub zasady określone przez Airbnb i stosowane dla Usług Airbnb i Treści Użytkownika. Obejmują one, między innymi, warunki dostępne na stronie Airbnb pod adresem https://www.airbnb.com/terms. Niniejszym użytkownik wyraża zgodę na dodatkowe warunki, usługi, umowy, wskazówki, instrukcje lub zasady określone przez Airbnb ("Zasady Airbnb").

  Użytkownik niniejszym potwierdza, że ma ukończone co najmniej 18 lat.

  PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

  Airbnb posiada wszelkie prawa lub licencje na wykorzystywanie Własności Airbnb i Treści Airbnb, które mogą być chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi lub innymi przepisami prawa własności intelektualnej. Niniejszym użytkownik potwierdza, że zgoda na wykorzystywanie Treści Użytkownika ani korzystanie ze Strony, Usług Airbnb lub Własności Airbnb nie jest tożsame z nabyciem prawa własności ani innych praw do chronionych patentem informacji i materiałów Airbnb.

  POZOSTAŁE

  Niniejsze Warunki dotyczą danego użytkownika i nie mogą być przekazane innej osobie, niezależnie od powodu, bez uprzedniej pisemnej zgody Airbnb. Wszelkie działania niezgodne z warunkami będą nieważne.

  Użytkownik wyraża zgodę, że w przypadku niewykorzystania żadnego prawa ani świadczenia zawartego w niniejszych Warunkach (lub z którego Airbnb może korzystać na podstawie dowolnego obowiązującego prawa) nie zostanie to uznane za formalne zrzeczenie się praw firmy Airbnb, a prawa te i świadczenia nadal będą dla niej dostępne.

  Jeśli jakikolwiek sąd, któremu przysługuje jurysdykcja do podejmowania decyzji w tej sprawie zadecyduje, że jakiekolwiek postanowienie zawarte w Warunkach jest niewłaściwe, postanowienie to zostanie usunięte bez wpływu na pozostałą część Warunków. Pozostałe postanowienia tych Warunków będą nadal obowiązywać.

  Ostatnia aktualizacja: 31 października 2017r.

  Czy uzyskana pomoc była wystarczająca?
  Nie ma tu tego, czego potrzebujesz?
  Wybierz rolę, aby uzyskać odpowiednią pomoc.