Sugestie pojawią się po wpisaniu danych wyszukiwania. Do przeglądania użyj strzałek w górę i w dół. Naciśnij Enter, aby wybrać. Jeśli wybierasz frazę, zostanie ona przesłana do wyszukiwania. Jeśli sugestia jest linkiem, przeglądarka przejdzie do tej strony.
Zasady dla społeczności

Polityka dotycząca poważnych zakłóceń działalności

Ta Polityka jest aktualizowana. Nowa Polityka pojawi się u góry tej strony i będzie obowiązywać w przypadku wszystkich rezerwacji dokonanych od 6 czerwca 2024 roku, chyba że Airbnb powiadomi użytkowników o tym fakcie w inny sposób. Aktualna Polityka jest widoczna na dole strony i dotyczy wcześniejszych rezerwacji.

Obowiązuje od 6 czerwca 2024 roku

Podsumowanie

Zasadniczo anulowanie i zwroty za rezerwacje Airbnb podlegają zasadom anulowania danej oferty. W rzadkich przypadkach, gdy wydarzenia na dużą skalę uniemożliwiają zrealizowanie rezerwacji lub prawnie zabraniają jej zrealizowania, zastosowanie może mieć Polityka dotycząca poważnych zakłóceń działalności („Polityka”). W takiej sytuacji goście mogą anulować rezerwację i otrzymać zwrot kosztów, środki na podróże lub inną rekompensatę, niezależnie od zasad anulowania danej rezerwacji, a gospodarze mogą ją anulować bez opłat i innych negatywnych konsekwencji, chociaż kalendarz ich oferty zostanie zablokowany w terminie anulowanej rezerwacji.

Niniejsza Polityka dotyczy rezerwacji zarówno pobytów, jak i atrakcji, które są w toku lub które rozpoczynają się w dniu wejścia Polityki w życie lub po tej dacie, chyba że Airbnb przekaże użytkownikom inne informacje. Polityka dotycząca poważnych zakłóceń działalności nie jest polisą ubezpieczeniową.

Jakie zdarzenia są objęte Polityką

Następujące zdarzenia są objęte tą Polityką, jeśli mają wpływ na lokalizację rezerwacji, mają miejsce po dokonaniu rezerwacji i uniemożliwiają zrealizowanie przyszłej lub trwającej rezerwacji bądź prawnie zabraniają jej zrealizowania (nazywamy je w tej Polityce „Zdarzeniami”):

Ogłoszone zagrożenia zdrowia publicznego i epidemie, w tym epidemie ogłoszone przez władze państwowe, pandemie i sytuacje kryzysowe związane ze zdrowiem publicznym. Nie dotyczy to chorób zwykle występujących (na przykład grypy) lub typowych dla danego rejonu (na przykład malarii w Tajlandii). COVID-19 nie jest objęty niniejszą Polityką dotyczącą poważnych zakłóceń działalności.

Rządowe ograniczenia podróżowania. Obowiązkowe restrykcje dotyczące podróży nałożone przez instytucję państwową, takie jak nakaz ewakuacji. Nie obejmuje to niewiążących komunikatów dla podróżnych i podobnych wytycznych rządowych.

Działania wojskowe i inne działania wojenne. Wojna, konflikty zbrojne, inwazje, wojna domowa, terroryzm, eksplozje, zamachy bombowe, bunty, zamieszki i powstania.

Masowe awarie wpływające na dostawę podstawowych mediów. Długotrwałe przerwy w dostawie podstawowych mediów, takich jak ogrzewanie, woda i energia elektryczna, które mają wpływ na zdecydowaną większość domów w danej lokalizacji.

Klęski żywiołowe. Katastrofy naturalne i inne ekstremalne zjawiska atmosferyczne. Zjawiska pogodowe lub naturalne, które są na tyle powszechne, że można je przewidzieć w danej lokalizacji – na przykład huragany występujące sezonowo na Florydzie – są objęte ochroną tylko wtedy, gdy skutkują innym zdarzeniem objętym tą Polityką, które uniemożliwia realizację rezerwacji, takim jak nakaz ewakuacji lub przerwa w dostawie mediów na dużą skalę.

Co się dzieje, jeśli na rezerwację ma wpływ Zdarzenie objęte Polityką

Jeśli dojdzie do nieoczekiwanego zdarzenia na dużą skalę, oceniamy sytuację, aby ustalić, czy w tym przypadku obowiązuje Polityka dotycząca poważnych zakłóceń działalności. Jeśli tak, aktywujemy Politykę na obszar zdarzenia i określone ramy czasowe, w których przewidujemy, że Zdarzenie uniemożliwi zrealizowanie rezerwacji lub prawnie zabroni jej zrealizowania. Rezerwacje poza określonym obszarem i ramami czasowymi mogą się nie kwalifikować, ale gospodarze mogą nadal mieć możliwość anulowania rezerwacji bez negatywnych konsekwencji, jeśli nie będą w stanie przyjąć gości. Nieustannie monitorujemy te sytuacje i dostosowujemy zasięg obowiązywania Polityki do zmieniających się warunków. Jeśli uważasz, że niniejsza Polityka obejmuje Twoją rezerwację, skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, czy się kwalifikujesz.

Czego nie obejmuje ta Polityka

Rozumiemy, że inne okoliczności, nad którymi nie masz kontroli, mogą zakłócić Twoje plany. W sytuacjach niewymienionych powyżej Twoja rezerwacja podlega zasadom anulowania określonym przez gospodarza.

Przykłady typowych zdarzeń, których ta polityka nie dotyczy:

  • Zdarzenia, które mają wpływ na gościa lub jego możliwość podróżowania, ale nie na lokalizację rezerwacji
  • Nieoczekiwany uraz lub choroba
  • Obowiązki publiczne, na przykład związane z pełnieniem funkcji ławnika lub stawiennictwem w sądzie
  • Niewiążące komunikaty dla podróżnych lub inne wytyczne władz państwowych, z których nie wynika zakaz podróżowania lub prowadzenia działalności
  • Anulowanie lub zmiana harmonogramu wydarzenia, w związku z którym dokonano rezerwacji
  • Zakłócenia w transporcie niezwiązane ze Zdarzeniem objętym Polityką, takie jak niewypłacalność linii lotniczych, strajk w branży transportowej czy zamknięcie drogi z powodu remontu

W przypadku rezerwacji nieobjętych niniejszą Polityką zachęcamy gości i gospodarzy do znalezienia rozwiązań akceptowalnych przez obie strony, takich jak pełny lub częściowy zwrot kosztów lub zmiana terminu rezerwacji. Pamiętaj, że wszelkie zwroty, które nie są zgodne z zasadami anulowania danej rezerwacji, zależą od gospodarza. Airbnb nie bierze udziału w takich zwrotach ani ich nie gwarantuje.

Jak ta polityka wpływa na gospodarzy

Jeśli rezerwacja jest objęta Polityką dotyczącą poważnych zakłóceń działalności, gospodarze mogą ją anulować bez żadnych opłat i innych negatywnych konsekwencji. Jeśli gospodarz anuluje rezerwację zgodnie z tymi zasadami, kalendarz jego oferty zostanie zablokowany w terminie anulowanej rezerwacji. Jeśli rezerwacja zostanie anulowana zgodnie z tą Polityką, gospodarz nie otrzyma wypłaty za anulowany termin rezerwacji lub – jeśli wypłata została już dokonana – zwrócona kwota zostanie potrącona z następnej wypłaty.

Bez względu na to, czy rezerwacja jest objęta niniejszą Polityką, gospodarze mogą ją anulować z pewnych ważnych powodów, takich jak poważne zniszczenia w domu, bez żadnych opłat i innych negatywnych konsekwencji. Gospodarze są zobowiązani do anulowania rezerwacji, jeśli udostępniane przez nich miejsce nie nadaje się do zamieszkania lub jest niezgodne z opisem oferty, którą zarezerwował gość. Niezastosowanie się do tego wymogu może skutkować usunięciem oferty, anulowaniem istniejących rezerwacji i zwrotami kosztów dla gości, dopóki udostępniane miejsce nie będzie nadawać się do zamieszkania i nie będzie zgodne z opisem oferty. Niezastosowanie się do tego zalecenia jest również naruszeniem naszych podstawowych zasad dla gospodarzy i może skutkować konsekwencjami obejmującymi nawet usunięcie konta.

O czym jeszcze warto pamiętać

Ta Polityka nie ogranicza Twoich praw wynikających z lokalnych przepisów, a wszelkie decyzje podjęte przez Airbnb w ramach jej zasad nie mają wpływu na Twoje prawa ustawowe.

Polityka okoliczności wyjątkowych

Obowiązuje od 20 stycznia 2021 roku

Podsumowanie

Niniejsza Polityka okoliczności wyjątkowych wyjaśnia, w jaki sposób odbywa się anulowanie, gdy po dokonaniu rezerwacji pojawią się nieprzewidziane zdarzenia, na które nie masz wpływu, sprawiające, że zrealizowanie rezerwacji jest niewykonalne lub niezgodne z prawem. Niniejsza Polityka obowiązuje w przypadku rezerwacji zarówno pobytów, jak i atrakcji.

Gdy ta Polityka pozwala na anulowanie, reguluje ona zasady anulowania rezerwacji i jest wobec nich nadrzędna. Goście, których dotyczy zdarzenie objęte niniejszą Polityką, mogą anulować swoją rezerwację i otrzymać – w zależności od okoliczności – zwrot pieniędzy, środki na podróże lub inną rekompensatę. Gospodarze, których dotyczy zdarzenie objęte niniejszą Polityką, mogą anulować rezerwację bez negatywnych konsekwencji, ale w zależności od okoliczności termin anulowanej rezerwacji może zostać zablokowany w ich kalendarzach.

Jakie zdarzenia są objęte Polityką

W tej Polityce używamy terminu „Zdarzenie” w odniesieniu do następujących sytuacji, które mają miejsce po dokonaniu rezerwacji, są nieprzewidziane w momencie jej dokonywania i uniemożliwiają jej zrealizowanie lub prawnie zabraniają jej zrealizowania.

Zmiany w wymaganiach władz dotyczących podróży. Nieoczekiwane zmiany w wymaganiach dotyczących wizy lub paszportu nałożonych przez urząd państwowy, które uniemożliwiają podróż do wybranego miejsca. Nie dotyczy to dokumentów podróżnych, które utraciły ważność, lub innych okoliczności osobistych związanych z zezwoleniem na podróż.

Sytuacje kryzysowe i epidemie. Lokalne lub krajowe sytuacje kryzysowe, epidemie, pandemie i zagrożenia zdrowia publicznego ogłoszone przez władze państwowe. Nie dotyczy to chorób typowych dla danych rejonów, na przykład malarii w Tajlandii czy gorączki denga na Hawajach.

Rządowe ograniczenia podróży. Ograniczenia podróży nałożone przez urząd państwowy, które uniemożliwiają podróżowanie lub zabraniają podróżowania do lub powrotu z miejsca, w którym znajduje się zarezerwowany obiekt, bądź uniemożliwiają pobyt lub zabraniają pobytu w takim miejscu. Nie obejmuje to niewiążących komunikatów dla podróżnych i podobnych wytycznych rządowych.

Działania wojskowe i inne działania wojenne. Działania wojenne, konflikty zbrojne, inwazje, wojna domowa, terroryzm, eksplozje, zamachy bombowe, bunty, rozruchy, powstania, zakłócenia porządku publicznego i zamieszki.

Klęski żywiołowe. Klęski żywiołowe, katastrofy naturalne, masowe awarie wpływające na dostawę podstawowych mediów, wybuchy wulkanów, tsunami oraz inne poważne i nietypowe zjawiska pogodowe. Nie obejmuje to warunków pogodowych ani zjawisk naturalnych, które są na tyle powszechne, że można je przewidzieć w danej lokalizacji – na przykład huraganów występujących sezonowo na Florydzie.

Czego nie obejmuje ta Polityka

Wszystkich innych sytuacji. Niniejsza Polityka pozwala na anulowanie rezerwacji wyłącznie w przypadku Zdarzeń opisanych powyżej. Wszystkie inne sytuacje są wykluczone. Przykłady sytuacji, w których ta Polityka nie zezwala na anulowanie: nieoczekiwana choroba lub obrażenia; obowiązki publiczne takie jak obowiązki ławników, wezwanie do sądu lub służba wojskowa; komunikaty dla podróżnych lub inne wytyczne rządowe (które nie są zakazem lub ograniczeniem podróżowania); anulowanie lub zmiana harmonogramu wydarzenia, w związku z którym dokonano rezerwacji; zakłócenia w transporcie niezwiązane z danym Zdarzeniem, takie jak zamknięcia dróg, odwołania lotów, pociągów, autobusów i promów. Jeśli anulujesz rezerwację w takich przypadkach, kwota zwrotu będzie zależeć od zasad anulowania obowiązujących w przypadku danej rezerwacji.

Co dalej

Jeśli poinformujemy Cię lub opublikujemy informacje potwierdzające, że ta Polityka obejmuje Twoją rezerwację, postępuj zgodnie z podanymi przez nas instrukcjami anulowania. Gdy powiadomimy Cię lub opublikujemy informacje o tym, jak działa ta Polityka, prawdopodobnie będziesz mieć możliwość anulowania rezerwacji zgodnie z nią. Wystarczy wtedy wejść na stronę Podróże i anulować rezerwację, której dotyczy problem. Jeśli uważasz, że niniejsza Polityka obejmuje Twoją rezerwację, ale nie powiadomiliśmy Cię ani nie opublikowaliśmy informacji o danym Zdarzeniu, skontaktuj się z nami, aby anulować rezerwację. We wszystkich przypadkach należy być przygotowanym na przesłanie dokumentacji prezentującej, jak dane Zdarzenie wpłynęło na Ciebie lub Twoją rezerwację.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami.

O czym jeszcze warto pamiętać

Ta Polityka dotyczy wszystkich rezerwacji z datą zameldowania przypadającą najpóźniej w dniu jej wejścia w życie.

Czy ten artykuł jest pomocny?

Powiązane artykuły

Uzyskaj pomoc dotyczącą m.in. rezerwacji i konta.
Zaloguj się lub zarejestruj