Przejdź do treści
  Przejdź dalej, aby uzyskać proponowane wyniki
  Podstawy Airbnb

  Czy Airbnb sprawdza w jakikolwiek sposób informacje na temat swoich użytkowników?

  Jeśli mamy wystarczającą ilość informacji (zazwyczaj wystarczy imię i nazwisko oraz data urodzenia), aby zidentyfikować gościa lub gospodarza, który mieszka na terenie Stanów Zjednoczonych, sprawdzamy niektóre publiczne stanowe i lokalne kartoteki kryminalne, jak również stanowe i krajowe rejestry przestępców na tle seksualnym pod kątem skazania oraz rejestracji przestępców na tle seksualnym. Jeśli mamy wystarczającą ilość informacji (zazwyczaj wystarczy imię i nazwisko oraz data urodzenia), aby zidentyfikować gościa lub gospodarza, który mieszka poza Stanami Zjednoczonymi, możemy, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy i dostępność danych, uzyskać lokalną wersję danych lub rejestru przestępców seksualnych.

  Sprawdzamy również listę OFAC (w tym oznaczenia terrorystów) dla wszystkich użytkowników, którzy dokonują transakcji na platformie. Sprawdzanie przeszłości przeprowadzane jest przez zatwierdzonych dostawców tego typu usług.

  Chociaż proces sprawdzenia przeszłości kryminalnej może pomóc w zidentyfikowaniu popełnionego w przeszłości przestępstwa, to nie zawsze jest to możliwe i nie należy traktować go jak gwarancji, że dana osoba nie złamie prawa w przyszłości. Ze względu na sposób, w jaki utrzymywane są niektóre ogólnodostępne bazy danych, mogą się w nich znajdować luki, a same bazy mogą być aktualizowane przez lokalne władze w określonych, niezależnych od nas przedziałach czasowych. Wyniki kontroli baz danych mogą nie ujawniać ani nie obejmować niedawnej działalności związanej z rejestrem karnym.

  Nie należy nigdy traktować tego typu weryfikacji jako jedynego wskaźnika. W kwestii kontaktu z innymi osobami zawsze warto opierać się na zdrowym rozsądku oraz przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

  W jaki sposób Airbnb sprawdza przeszłość?

  Jak opisano powyżej, w przypadku gości i gospodarzy mieszkających na terenie USA – jeśli znamy przynajmniej ich pełne imię i nazwisko oraz datę urodzenia – aktualnie przeglądamy niektóre publiczne bazy danych dotyczące przestępstw, jak również rejestry osób oskarżonych o wykroczenia na tle seksualnym. Jeśli posiadamy takie informacje, przekazujemy je jednemu z naszych zatwierdzonych dostawców usług sprawdzania przeszłości, który weryfikuje tożsamość użytkownika w oparciu o publiczną dokumentację skazań i rejestry przestępców seksualnych.

  Jeśli mamy wystarczającą ilość informacji (przynajmniej imię i nazwisko użytkownika, datę urodzenia oraz, w stosownych przypadkach, numer dokumentu tożsamości), aby zidentyfikować gościa lub gospodarza mieszkającego poza Stanami Zjednoczonymi, możemy, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy i dostępność informacji, uzyskać lokalną wersję danych ze sprawdzania przeszłości lub rejestru przestępców seksualnych. W ramach naszych działań poza Stanami Zjednoczonymi korzystamy z usług zatwierdzonych przez nas firm zajmujących się weryfikowaniem tożsamości użytkownika w oparciu o dostępne lokalne bazy danych.

  Sprawdzamy również listę OFAC (która zawiera oznaczenia terrorystów) w poszukiwaniu użytkowników, którzy mogą dokonywać transakcji na platformie.

  Jakie są ograniczenia dotyczące weryfikacji przeszłości?

  O ile sprawdzenie historii użytkownika – tam gdzie to możliwe – może pomóc nam w zweryfikowaniu przeszłości kryminalnej, wiąże się to z pewnego rodzaju ograniczeniami i nie gwarantuje, że cała przeszłość kryminalna została zidentyfikowana, ani że dana osoba nie złamie prawa w przyszłości. Na przykład:

  A. Zakres wyszukiwania jest ograniczony.

  Sprawdzenia dokonujemy wyłącznie w odniesieniu do gości i gospodarzy mieszkających na terenie USA, gdy mamy dostęp do ich imienia i nazwiska oraz daty urodzenia. Nie od wszystkich gospodarzy i gości uzyskujemy takie dane, w związku z tym nie możemy zagwarantować weryfikacji każdej osoby. Ponadto nie przeprowadzamy tego typu weryfikacji w przypadku dodatkowych gości podróżujących z użytkownikiem dokonującym rezerwacji. W takim przypadku i gdy otrzymamy niezbędne informacje, sprawdzony zostanie tylko gość, który dokonał rezerwacji.

  Nawet po uzyskaniu tych danych weryfikacja może nastąpić tylko pod warunkiem, że użytkownik podał swoje prawdzie imię i nazwisko oraz datę urodzenia. Podobnie nie możemy zagwarantować, że podane przez użytkowników informacje są dokładne i prawdziwe.

  Chociaż naszym celem jest regularne przeprowadzanie sprawdzenia przeszłości, to możemy tylko raz skontrolować każdego użytkownika, co oznacza, że mogło się to odbyć kilka miesięcy przed Twoim kontaktem z nim.

  Ponadto, w przypadku użytkowników mieszkających w Stanach Zjednoczonych, nie zawsze sprawdzamy każdą dokumentację sądową oraz inne rejestry przestępstw lub inne publiczne bazy danych (takie jak, ale nie wyłącznie, raporty o naruszeniach ruchu – MVR – i rejestry drogowe) danego stanu lub hrabstwa. Należy pamiętać, że wyszukiwane i zgłaszane informacje z rejestrów karnych różnią się w zależności od stanu, a czasami hrabstwa, ze względu na odmienne zapisy w przepisach prawa stanowego oraz systemach raportowania z rejestrów karnych stanów i hrabstw.

  Wreszcie ze względu na różnice w zagranicznych przepisach, językowe oraz w sposobie przechowywania i zgłaszania rejestrów możemy nie przeprowadzać weryfikacji przeszłości użytkowników zamieszkałych poza Stanami Zjednoczonymi, a nawet jeśli tak się stanie, zakres i jego dokładność może być różna.

  B. Wyniki wyszukiwania mogą być niekompletne

  Bazy danych, które sprawdzamy, niekoniecznie są kompletne i mogą nie obejmować rejestrów wcześniejszych przestępstw. Na przykład nie wszystkie kartoteki kryminalne są dostępne publicznie we wszystkich stanach, nie wszystkie kartoteki kryminalne są ujęte w bazach danych, które sprawdzamy, a wyroki i kartoteki przestępstw popełnionych za granicą w kraju, w którym sprawdzana jest przeszłość, mogą nie być uwzględnione. Ponadto, zgodnie z obowiązującymi przepisami, publicznie dostępne bazy danych mogą zawierać jedynie informacje dotyczące przestępstw dokonanych kilka lat wstecz (np. 7 lat do momentu wyszukiwania w niektórych stanach). Nie możemy zagwarantować, że weryfikacje realizowane przez nas w ograniczonym stopniu wykryją pełną przeszłość kryminalną danego gościa czy gospodarza. Dlatego weryfikacji przeszłości nie należy traktować jak gwarancji, że dany użytkownik ma czyste konto.

  Wreszcie: przestępcy mogą ominąć nawet najbardziej zaawansowaną bazę danych lub technologię wyszukiwania.

  C. Wyniki wyszukiwania nie gwarantują bezpieczeństwa

  Podsumowując, mamy nadzieję, że te narzędzia weryfikacji będą przydatne w ochronie naszej społeczności, jednak nie zawsze mogą one identyfikować przestępstwa popełnione w przeszłości lub inne sygnały ostrzegawcze, nie mogą także zagwarantować, że dana osoba nie złamie prawa w przyszłości, ani też nie stanowią zabezpieczenia, że gospodarz lub gość po weryfikacji stanowi mniejsze zagrożenie niż osoba, którą spotykasz w innych okolicznościach.

  Nie należy również polegać na weryfikacji bardziej niż na własnej ocenie lub traktować jej w charakterze zamiennika dla wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

  Jakie przestępstwa są powodem usunięcia użytkowników z platformy?

  Użytkownicy, którzy dopuścili się poważnych wykroczeń, mogą zostać usunięci lub poddani dalszej weryfikacji.

  Mniejsze wykroczenia (takie jak zakłócanie porządku czy posiadanie marihuany) nie skutkują usunięciem.

  Inne wykroczenia (take jak włamanie czy kradzież) mogą skutkować usunięciem na okres 14 lat od daty skazania.

  Poważne przestępstwa (takie jak morderstwo, terroryzm, gwałt czy molestowanie nieletnich) mogą skutkować usunięciem na dłuższy okres lub na stałe.

  Czy sprawdzenie przeszłości spowoduje opóźnienie rezerwacji oferty przez gości?

  W przypadku niektórych rezerwacji last minute sprawdzenie przeszłości może opóźnić rezerwację oferty. Może to nastąpić, gdy rezerwacja zostanie dokonana w ciągu 48 godzin od ostatniej możliwej godziny zameldowania, a gość ma kartotekę karną, ale wykroczenie nie jest sprzeczne z naszymi zasadami. W takim przypadku na czas przeprowadzania przez nas dodatkowej weryfikacji rezerwacja będzie oznaczona statusem oczekującej. Po zakończeniu weryfikacji poinformujemy gościa o możliwości dokonania rezerwacji.

  Gość będzie miał też opcję anulowania rezerwacji za darmo, o ile nie została ona potwierdzona e-mailowo.

  Czy użytkownik, którego konto zostało usunięte ze względu na przeszłość kryminalną, może zostać przywrócony?

  Tak. Zdajemy sobie sprawę, że istnieje wiele czynników, które mogą spowodować, że ktoś będzie notowany w rejestrze karnym. Jako firma, której misją jest budowanie większej przynależności, chcemy zadbać o dwa aspekty – pragniemy stworzyć miejsce, w którym osoby z kryminalną przeszłością będą mogły udowodnić swoją resocjalizację, i chcemy też przy tym zapewnić bezpieczeństwo całej społeczności Airbnb.

  W związku z tym opracowaliśmy rygorystyczne, oparte na dowodach podejście do oceny, czy konto użytkownika może zostać przywrócone, pomimo posiadania kartoteki kryminalnej, która w przeciwnym razie uniemożliwiłaby mu dostęp do konta.

  Czy wszyscy użytkownicy, którzy zostali usunięci ze względu na swoją przeszłość kryminalną, mogą się odwołać?

  Niektóre rodzaje przestępstw nie pozwalają na przywrócenie konta ze względu na ryzyko, jakie to przestępstwo ze sobą niesie. Są to:

  • przemoc seksualna i wykorzystywanie
  • handel ludźmi,
  • przestępstwa motywowane nienawiścią,
  • terroryzm.

  Jak można odwołać się od usunięcia z Airbnb?

  Airbnb posiada wyspecjalizowany zespół, który w profesjonalny sposób będzie oceniał możliwość przywrócenia konta. Jeśli ktoś otrzyma powiadomienie o usunięciu konta ze względu na weryfikację przeszłości kryminalnej, może bezpośrednio odpowiedzieć na to powiadomienie, złożyć odwołanie za pośrednictwem linku, gdy spróbuje się zalogować, lub skontaktować się z obsługą klienta.

  Jakie czynniki są brane pod uwagę przy ocenie możliwości przywrócenia konta i w jaki sposób Airbnb określiło kryteria?

  Podstawowymi czynnikami, które bierzemy pod uwagę, aby określić możliwość przywrócenia konta, są wiek danej osoby w momencie skazania, liczba wcześniejszych skazań i czas od ostatniego skazania. Uwzględniamy również inne indywidualne czynniki związane ze zmniejszonym ryzykiem przyszłych zachowań kryminalnych, takie jak zatrudnienie, historia wynajmu oraz dalsze kształcenie lub kontakty z kuratorem.

  Kryteria te określiliśmy, dokonując przeglądu obszernego zbioru badań, w tym badań nad „czasem odkupienia” oraz innych publikacji, które omawiają poszczególne czynniki skorelowane ze zmniejszonym ryzykiem. Dzięki temu możemy zapewnić bardziej zróżnicowane, zindywidualizowane podejście do tematu.

  Z jakich wskazówek odnośnie bezpieczeństwa warto korzystać w kontaktach z gospodarzem lub gościem?

  • Zapoznaj się z gospodarzem lub gościem w czasie potwierdzania – a przed rozpoczęciem – podróży za pośrednictwem naszej platformy. Udostępniamy w tym celu szereg narzędzi, w tym recenzje od innych użytkowników, weryfikację dokumentu tożsamości, system bezpiecznych wiadomości, dzięki któremu możesz wysyłać wiadomości do gospodarza lub gościa anonimowo, bez podawania adresu e-mail, aby zapewnić dodatkową prywatność i bezpieczeństwo konta, a także wymagania rezerwacji, które gospodarze mogą zdefiniować dla swoich gości.
  • Chroń swoje finanse, dokonując płatności wyłącznie za pośrednictwem bezpiecznej platformy płatniczej Airbnb oraz chroniąc prywatność i bezpieczeństwo fizyczne swoich danych finansowych, w tym numeru ubezpieczenia społecznego lub innego numeru identyfikacji podatkowej, daty urodzenia, karty kredytowej, konta bankowego oraz dokumentów tożsamości.
  • Zachowaj szczególną ostrożność, udostępniając swoje dane, jak adres e-mail, numer telefonu, adres domowy czy miejsce pracy. Korzystaj z systemu wiadomości dla członków platformy Airbnb
  • Zachowaj rozsądek i staraj się unikać działań, które mogą negatywnie wpłynąć na Twój osąd.
  • Rozważ przeszukanie internetu i sprawdzenie publicznych baz danych, takich jak federalne lub stanowe rejestry przestępców seksualnych pod kątem osób, z którymi masz kontakt w trybie offline.
  • Zgłoś nam wszystkich użytkowników, którzy naruszają nasze Warunki świadczenia usług. Przykładami użytkowników, którzy naruszają nasze warunki świadczenia usług są:
   • użytkownicy, którzy proszą Cię o przesłanie pieniędzy poza platformą płatniczą Airbnb,
   • użytkownicy, którzy wysyłają do Ciebie nękające lub obraźliwe wiadomości,
   • użytkownicy, którzy zachowują się nieodpowiednio w internecie lub w wynajętej przestrzeni,
   • fałszywa rejestracja, profile użytkowników lub oferty,
   • użytkownicy, którzy w inny sposób stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa.
  • Powiadom znajomego lub członka rodziny o swoich planach podróży lub przyjmowania gości.
  • Dowiedz się, jakie są numery alarmowe w miejscu, w którym przebywasz, i miej je zawsze pod ręką.
  Czy uzyskana pomoc była wystarczająca?
  Nie ma tu tego, czego potrzebujesz?
  Wybierz rolę, aby uzyskać odpowiednią pomoc.