Przejdź do treści
  Przejdź dalej, aby uzyskać proponowane wyniki
  Podstawy Airbnb

  Warunki Programu Poleceń Gospodarzy – Polecanie Gospodarza

  UWAGA WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG AIRBNBPOLITYKA PRYWATNOŚCI, KTÓRE ZOSTAŁY PRZEZ CIEBIE ZAAKCEPTOWANE, MAJĄ ZASTOSOWANIE W PRZYPADKU TWOJEGO UDZIAŁU W PROGRAMIE POLECEŃ GOSPODARZY ORAZ W PRZYPADKU KORZYSTANIA PRZEZ CIEBIE Z PANELU PROGRAMU I INNYCH NARZĘDZI ORAZ STRON INTERNETOWYCH UDOSTĘPNIANYCH PRZEZ AIRBNB. TE WARUNKI PROGRAMU („WARUNKI”) STANOWIĄ UZUPEŁNIENIE WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG I POLITYKI PRYWATNOŚCI AIRBNB. PRZED ZAAKCEPTOWANIEM NINIEJSZYCH DODATKOWYCH WARUNKÓW ZAPOZNAJ SIĘ Z WARUNKAMI ŚWIADCZENIA USŁUG I POLITYKĄ PRYWATNOŚCI AIRBNB.

  Opis programu

  W ramach Programu poleceń gospodarzy („Program”) wybrani i zaproszeni członkowie mogą zarabiać pieniądze (patrz: sekcja „Płatności” poniżej) w zamian za polecenie Airbnb nowych, niezarejestrowanych nigdy wcześniej gospodarzy („Polecani gospodarze”), którzy po raz pierwszy opublikują nową lub włączą istniejącą ofertę, a rezerwacja zostanie z powodzeniem ukończona. „Ukończona” rezerwacja to rezerwacja, która została zaakceptowana przez Poleconego gospodarza i opłacona przez gościa oraz która nie została anulowana przez gościa ani Poleconego gospodarza w żadnym momencie przed lub po zaplanowanym zameldowaniu w ramach tej rezerwacji.

  Gospodarze mogą zostać poleceni jedynie przez innych gospodarzy. Gospodarze Polecający mogą otrzymać Płatność jedynie za pierwszych 25 Poleconych gospodarzy (pierwszych 25 gospodarzy, których polecili w ramach Programu), jeśli goście z powodzeniem ukończą u nich pobyt (czyli rezerwacja zostanie ukończona) zgodnie z niniejszymi Warunkami.

  Aby wziąć udział w Programie, gospodarze Polecający muszą zaakceptować niniejsze Warunki. Udziału w Programie nie można łączyć z udziałem w innych programach związanych z polecaniem lub motywowaniem. Biorąc udział w Programie, zrzekasz się prawa do uzyskania promocyjnych środków na podróże („Środki na podróże”) za polecenie gospodarzy w ramach innych programów. Po poleceniu gospodarza oferta gospodarza Polecającego w Airbnb oraz jego profil będą widoczne na stronie polecenia gospodarza.

  Korzystanie z Panelu

  Wyrażasz zgodę na to, że nie będziesz korzystać z Panelu Programu („Panel”) do żadnych innych celów niż śledzenie własnych postępów oraz postępów innych użytkowników w Twoim regionie. Będziesz szanować prywatność innych i przestrzegać obowiązujących przepisów prawa.

  Twoje Polecenia

  Oświadczasz, że (i) dołożysz wszelkich starań, by zachęcić Poleconego gospodarza do utworzenia i włączenia oferty; że (ii) udzielisz Poleconemu gospodarzowi wskazówek, jak korzystać z platformy Airbnb, w tym jak akceptować rezerwacje w Airbnb, oraz że wskażesz Poleconemu gospodarzowi materiały dostępne na stronie internetowej airbnb.pl. Gospodarz Polecający nie może przestawiać się jako pracownik, pośrednik ani przedstawiciel firmy Airbnb, ani osoba upoważniona przez tę firmę. Nie może on też tworzyć materiałów (w tym wizytówek, stron internetowych ani adresów e-mail) opatrzonych elementami graficznymi Airbnb lub w jakikolwiek sposób mogącymi sugerować powiązanie lub fakt współpracy z Airbnb. Musisz jednak zaznaczyć, że jesteś gospodarzem Polecającym, który zachęca gospodarzy do publikowania ofert na Airbnb.

  Przesyłanie Linków Polecających

  Polecenia w ramach Programu mogą służyć wyłącznie do celów prywatnych i niekomercyjnych, a zaproszenia powinny być wysyłane jedynie do gospodarzy, którzy chcą takie zaproszenie otrzymać i znają osobiście gospodarza Polecającego. Linków Polecających nie można publikować w miejscach, w których nie ma pewności, że wszyscy odbiorcy lub ich większość zna gospodarza Polecającego osobiście (takie jak strony z kuponami, Reddit czy Wikipedia).

  Zgadzasz się i oświadczasz, że będziesz korzystać z metod polecania, które są zgodne z prawem i akceptowane przez innych użytkowników. Możesz kontaktować się wyłącznie z osobami, które wyraziły na to zgodę, i nie możesz zachęcać potencjalnych gospodarzy mieszkających w budynkach, w których udzielanie wynajmu krótkoterminowego jest niezgodne z prawem, np. w budynkach komunalnych. Zgadzasz się i oświadczasz, że zawsze będziesz dbać o prywatność innych użytkowników (np. nie będziesz wysyłać wiadomości spam) i będziesz podawać zgodne z prawdą informacje o sobie i swojej ofercie (tj. nie będziesz wprowadzać w błąd). Przekazuj wszystkim osobom zaproszonym na Airbnb, aby zapoznawały się z przepisami prawa, które mogą mieć zastosowanie w ich przypadku, oraz informuj, na czym polega odpowiedzialne przyjmowanie gości. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji odpowiedzialne wynajmowanie.

  Akceptujesz, że nie będziesz tworzyć kont, ofert ani treści ofert w imieniu Poleconych gospodarzy oraz że utracisz prawo do środków promocyjnych, jeśli naruszysz Warunki niniejszego Programu poleceń gospodarzy.

  Płatność

  Jeśli mieszkasz w Stanach Zjednoczonych, otrzymasz środki promocyjne w wysokości określonej na stronie Wysyłania polecenia (pod nagłówkiem „Polecenia”).

  Jeśli mieszkasz poza Stanami Zjednoczonymi, otrzymasz równowartość powyższej kwoty w walucie krajowej (tj. w walucie formy płatności, która została przez użytkownika wybrana do realizacji wypłat).

  W określonych przypadkach równowartość w walucie krajowej zostanie obliczona na podstawie stawki obowiązującej w systemie, czyli podstawowego kursu wymiany, który jest wyliczany w oparciu o dane z zewnętrznych usług finansowych takich jak OANDA. Podstawowy kurs wymiany jest regularnie aktualizowany, jednak jego wartość może się różnić w stosunku do stawki obowiązującej na rynku w czasie rzeczywistym.

  Aby otrzymać środki promocyjne, wartość pierwszej rezerwacji Poleconego gospodarza (wyłączając opłaty za sprzątanie, podatki i oferty specjalne) musi wynosić co najmniej 100 USD (lub równowartość w walucie krajowej). Aby otrzymać środki promocyjne, pierwsza kwalifikująca się rezerwacja u Poleconego gospodarza musi ukończyć się w ciągu 90 dni od daty otrzymania zaproszenia.

  Wszyscy Poleceni gospodarze nie mogą mieć wcześniejszej historii działalności w Airbnb. Środki promocyjne nie zostaną przyznane w przypadku ofert utworzonych przez obecnych lub byłych gospodarzy Airbnb ani za rezerwacje dokonane przez krewnych bądź znajomych Poleconego gospodarza, ani za rezerwacje, w których do Poleconego gospodarza albo jego oferty przypisany jest Twój adres. Środki zostaną wypłacone w ciągu 30 dni od zakończenia każdej rezerwacji, która spełnia wymagania, za pośrednictwem formy wypłaty wybranej na koncie Airbnb. W przypadku każdej wypłaty mają zastosowanie Warunki świadczenia usług Airbnb w zakresie pobierania podatków.

  Decyzja o wypłacie środków promocyjnych leży w wyłącznej gestii Airbnb. Airbnb zastrzega sobie prawo do podjęcia dowolnych kroków, w tym do odmowy wypłaty środków lub usunięcia konta użytkownika, w przypadku oszustwa, nadużycia lub innej formy naruszenia Warunków świadczenia usług Airbnb lub niniejszych Warunków.

  Dodatkowe zachęty i Programy motywacyjne

  W wybranych regionach Airbnb może niekiedy informować o dodatkowych programach motywacyjnych i zachętach. Komunikaty będą zawierać szczegóły dotyczące wymagań związanych z uzyskaniem stosownych korzyści w danym regionie.

  Podatki

  Zgodnie z przepisami podatkowymi Airbnb może być zobowiązane do zbierania od gospodarzy Polecających stosownych danych podatkowych i/lub do pobierania od nich podatku od wypłat. Na przykład na podstawie przepisów IRS Airbnb musi prosić wszystkich użytkowników, którzy mieszkają w USA i mają otrzymać płatność, o wypełnienie formularza IRS W-9. Każdy użytkownik Airbnb ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność i prawdziwość podanych danych podatkowych. W przypadku gdy użytkownik Airbnb nie zapewni nam pełnej wymaganej dokumentacji, która jest niezbędna do dokonania potrąceń podatku, Airbnb zastrzega sobie prawo do zamrożenia i/lub wstrzymania zgodnie z prawem wszystkich wypłat do momentu spełnienia powyższego obowiązku.

  Rozumiesz i akceptujesz, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność (i) za ustalenie, jakie wymagania związane ze sprawozdawczością podatkową mają zastosowanie w Twoim przypadku, (ii) za uwzględnienie podatku w cenie rezerwacji oraz za pobranie wszelkich wymaganych podatków zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponosisz również wyłączną odpowiedzialność za przekazanie do odpowiedniego urzędu wszystkich wymaganych podatków, które zostały zawarte w cenie rezerwacji lub pobrane bezpośrednio. Airbnb nie może udzielać i nie udziela porad w zakresie prawa podatkowego. W stosownych sytuacjach Airbnb może na żądanie wystawić fakturę VAT.

  Charakter stosunków między stronami

  Rozumiesz i akceptujesz, że kluczowym warunkiem Twojego udziału w Programie jest fakt, że nie jesteś pracownikiem, pośrednikiem ani przedstawicielem Airbnb i że swoimi działaniami nie będziesz sugerować, że jesteś pracownikiem, pośrednikiem albo przedstawicielem Airbnb. Akceptujesz, że żaden z elementów Twojego uczestnictwa w Programie nie będzie nosił znamion zawarcia umowy o pracę lub umowy o pośrednictwie między Firmą a Tobą. Zgodnie z powyższym nie posiadasz, nie będziesz posiadać i niniejszym nieodwołalnie zrzekasz się wszelkich praw i roszczeń do korzyści, które Airbnb oferuje swoim pracownikom, takich jak płatny urlop, dodatki, pensja, premie, pakiety akcji czy udziały w zyskach, ubezpieczenie lub pakiety medyczne. Airbnb nie ponosi żadnej odpowiedzialności w Twoim imieniu ani na Twoją korzyść.

  Gwarancje

  Oświadczasz i zapewniasz, że: (a) dysponujesz wszelkimi zezwoleniami niezbędnymi do udziału w Programie, (b) nie posiadasz wcześniejszych zobowiązań (i nie podejmiesz się nowych zobowiązań), które mogą być sprzeczne ze zobowiązaniami wynikającymi z niniejszej Umowy, bądź które mogą narazić realizację tych zobowiązań na szwank, (c) będziesz cały czas postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i nie naruszysz żadnych praw osób trzecich / innych firm, w tym Airbnb.

  Odszkodowanie

  Będziesz bronić i zabezpieczać firmę Airbnb oraz zwolnisz ją z odpowiedzialności z tytułu roszczeń, zniszczeń, odpowiedzialności, utraty mienia, wydatków lub kosztów (w tym uzasadnionych opłat i wydatków na pełnomocników prawnych i innych specjalistów), które mogą wynikać z Twojego zaniedbania lub celowego działania niezgodnego z zasadami Programu.

  Zakończenie

  Airbnb zastrzega sobie prawo do zakończenia w dowolnym momencie Twojego uczestnictwa w Programie bez podania przyczyny. Prawa i obowiązki stron wynikające z niniejszych Warunków pozostaną w mocy po wygaśnięciu lub zakończeniu niniejszej Umowy.

  Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności

  W żadnym wypadku Airbnb nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody specjalne, wynikowe lub przypadkowe, a także za odszkodowania z nawiązką, odszkodowania retorsyjne lub odszkodowania innego typu w związku z niniejszą Umową, nawet jeśli firma Airbnb została uprzednio poinformowana o możliwości wystąpienia powyższych okoliczności. W żadnym wypadku maksymalna odpowiedzialność Airbnb wobec Ciebie, która wynika z niniejszej Umowy, nie może przekroczyć maksymalnej kwoty opłat poniesionych przez Airbnb zgodnie z niniejszą Umową na Twoją rzecz.

  Zmiany

  Airbnb zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Programie wedle własnego uznania i w dowolnym momencie, publikując informację o tym na tej stronie. Dalsze korzystanie z Panelu lub pozyskiwanie Polecanych gospodarzy oznacza, że użytkownik akceptuje wiążące go Warunki. Jeśli nie akceptujesz zmienionych Warunków, zaprzestań korzystania z Panelu i zakończ udział w Programie.

  Czy uzyskana pomoc była wystarczająca?
  Nie ma tu tego, czego potrzebujesz?
  Wybierz rolę, aby uzyskać odpowiednią pomoc.